Binduga 2021

Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału z zawodach latawcowych

Binduga 2021.

3 października, od godziny 14:00

Regulamin 12. Zawodów latawcowych BINDUGA 2021

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Zgłoszenia latawców przyjmowane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu do godz. 15:00.

W konkursie będą brały udział latawce własnoręcznie wykonane i ozdobione

Przewidziane są następujące grupy:

– RODZINNA: dziecko do 6 lat + opiekun jedna kategoria
– GRUPA MŁODSZA do 12 lat
dwie kategorie: I – płaski, II – skrzynkowy

– GRUPA STARSZA powyżej 12 lat:
dwie kategorie: I – płaski, II – skrzynkowy

Kryteria oceny: konstrukcja latawca; oprawa plastyczna; oryginalność;
atrakcyjny lot (w górę!!!)

Latawce wykonane z zestawów gotowych mogą brać,
udział w imprezie poza konkursem, nie będą oceniane przez jury.

ZAWODY LATAWCOWE Binduga 2021 3 października

Nabór na stanowisko grafika w Łapach

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: grafik – fotograf

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno- promocyjnych Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek.
 • Projektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych, folderów, zaproszeń, banerów oraz innych materiałów informacyjno – promocyjnych.
 • Współpraca z placówkami podległymi Domu Kultury w zakresie realizacji projektów graficznych na ich potrzeby.
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Dom Kultury i placówki podległe.
 • Ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
  Wykonywanie prac o charakterze reklamowym (banery, plakaty, foldery. itp) oraz artystycznym (plakaty artystyczne, albumy, itp).
 • Układanie tekstu wraz z obrazami w spójną całość do druku
 • Umiejętność wykonywania fotografii reklamowych i stosowania ich w projektach graficznych.
 • Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie zadań i obowiązków służbowych w szczególności: przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 207 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora Domu Kultury w Łapach” lub przesyłać pocztą do dnia 28 września 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Płonce K. [3]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

Nabór instruktora. Łupianka Stara

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Łupiance Starej

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
 • Ogrzewanie budynku zimną

Nabór instruktora. Uhowo [3]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym , integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie obiektu w czystości,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu

Nabór instruktora. Bokiny [5]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
 • Ogrzewanie budynku zimną

Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Dom Kultury w Łapach zakwalifikował się do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach on-line, których tematem przewodnim jest projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie uczyć się przy pomocy Internetu, gdzie szukać przydatnych i wiarygodnych materiałów oraz ćwiczeń. Poznają popularne platformy edukacyjne typu Canva, w których będą mogli stworzyć wyjątkowe plakaty, prezentacje, posty na Facebooka, quizy i minigry. Po skończonych zajęciach każde dziecko będzie bogatsze o praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie warsztatów. Zajęcia planowo powinny rozpocząć się w październiku 2021 r. Odbywać się będą trzy razy w tygodniu od godz. 14:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Aby wziąć udział należy wypełnić Deklarację Uczestnika, dostarczyć do Domu Kultury ul. Główna 8, Łapy

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury

Zarządzenie 17/2021 w sprawie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach.

Zajęcia w pracowniach zainteresowań Domu Kultury w Łapach adresowane są przede wszystkim do dzieci,  młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Łapy.

Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające
chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe.

W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
Wykaz pracowni funkcjonujących w Domu Kultury w Łapach dostępny jest na stronie

Informacje dostępne są także pod nr telefonu:
(85) 715-23-00 oraz 504 666 520 lub  adresem e mail: sekretariat@dklapy.pl.
Za udział w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach obowiązuje odpłatność.

Pełna treść zarządzenia i cennik do pobrania niżej.

Konkurs. Ciasto regionalne

Regulamin konkursu kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne” jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele

Przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów kulinarnych na wsi.

Integrowanie mieszkańców poprzez wspólne działania.

Zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne gotowanie.

3. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest upieczenie tradycyjnego ciasta regionalnego, uzupełnienie karty zgłoszenia i jej dostarczenie do WDK Łapy Szołajdy

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno ciasto.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łapy oraz ich rodziców.

Ciasto powinno być wykonane według dawnych przepisów kulinarnych.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r. osobiście w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach, lub drogą e-mailową e.lapinska@dklapy.pl

Upieczone ciasto należy dostarczyć w dniu 16 września 2021 r. do godz. 16:30 do Wiejskiego Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

4. Przebieg Konkursu

Organizator konkursu powoła Jury, które wybierze zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 września 2021r. ok. godz. 17:30.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia.

Zarządzenie Nr 40 / 2021 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25.08.2021 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wzór zgłoszenia/deklaracji uczestników zajęć prowadzonych w Domu Kultury.
2. Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego do zajęć prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zgłoszenie uczestnika pełnoletniego do udziału w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Recital Adama Bańkowskiego

Dyrektor Domu Kultury w Łapach zaprasza na recital wokalny Adama Bańkowskiego.

Polska liryka wokalna od Moniuszki po Bairda.

Miejsce: sala koncertowa Domu Kultury w Łapach,
12 września 2021 r. godzina 18:00, wstęp wolny.

Artysta śpiewa basem i barytonem. Urodził się w Wysokiem Mazowieckiem i jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W repertuarze posiada liczne arie oratoryjne, kantatowe i operowe. Oprócz własnej działalności koncertowej współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto prowadzonym przez dr hab. Annę Moniuszko, oraz męskim zespołem śpiewaczym Schola Gregoriana Sancti Casimiri prowadzonym przez Mariusza Perkowskiego” – za mok.wysokiemazowieckie.pl.

Muzykowi towarzyszyć będzie Anna Krzysztofik-Buczyńska na fortepianie. Koncert skupiać się będzie na polskiej liryce wokalnej od Moniuszki po Bairda.

 recital wokalny Adama Bańkowskiego