Nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach [2]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń, i korytarzy,
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych,
• okresowe mycie okien i drzwi wejściowych,
• utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku ( odśnieżanie, sprzątanie chodnika),
• dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy,
• gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele,
• obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury,
• wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

 III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie minimum ; zawodowe;
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• dyspozycyjność – wykonywanie prac może odbywać się w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;
• kultura osobista;
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata,dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach lub przesyłać pocztą do dnia 10.12.2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

KINO. Dziewczyny z Dubaju

Dom Kultury zaprasza na seanse filmowe.

Wstęp: bilet (normalny)18 złotych, (ulgowy) 16 złotych.

7 grudnia 2021 r.

godzina 16:00- Clifford wielki czerwony pies

godzina 17:45- Nędzarz i madame.

godzina 19:45- Dziewczyny z Dubaju

10 grudnia 2021 r.

godzina 16:00- Clifford wielki czerwony pies

godzina 17:45- To musi być miłość.

godzina 20:00- Dziewczyny z Dubaju

Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie” w moim domu

Dom Kultury i Klub Sportowy Minotaur zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Boże Narodzenie w moim domu”

Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji i i zwyczajów bożonarodzeniowych,
– pobudzanie twórczej aktywności dzieci i rodziców,
– propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu
– rozwijanie umiejętności plastycznych i rozwijanie wrażliwości na sztukę.

Tematyka konkursu
Tematem konkursu jest Boże Narodzenie. Zachęcamy uczestników do przedstawienia tradycji i
zwyczajów,jakie kultywowane są w ich domach w związku z tymi świętami.
Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzięci i młodzieży. Prace będą ocenianę w następujących kategoriach
wiekowych:
I. Przedszkola
II. Uczniowie klas 1-3
III. Uczniowie klas 4-8

Więcej informacji i karta zgłoszenia do pobrania niżej:

Mikołajki 2021

Burmistrz Łap oraz Dyrektor Domu Kultury serdecznie zapraszają na

Mikołajki

6 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00,

W programie: seans filmowy „Mikołaj i spółka”, pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem i animacje ze śnieżynkami, darmowy popcorn.

Wstęp wolny.