Narwiański Album Rodzinny

plakat narwiański album rodzinny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Narwiański Album Rodzinny”
w ramach projektu „Przez rzekę, łąki i pola ...”

Zapraszamy do pobrania regulaminu i karty zgłoszenia tutaj: https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2021/09/2021-konkurs-narwianski-album.pdf

Przepisy ogólne

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Narwiański Album Rodzinny” jest Dom Kultury w Łapach

Cele Konkursu:

prezentacja wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny Narwi oraz wykazanie potrzeby jej ochrony.

promocja zdrowego stylu życia poprzez kontakt z przyrodą

Przedmiotem Konkursu są archiwalne fotografie, zrobione w scenerii nadnarwiańskiej. Skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Łapy i ich rodzin a także do osób dorosłych.

Fotografie będą prezentowane w formie plenerowej wystawy, a także w internecie jako „narwiański album rodzinny”.

Tematem Konkursu mogą być fotografie np. ze spływu kajakowego, z letniego wypoczynku czy też z pracy na nadnarwiańskich polach i łąkach lub inne - wykonane przed 1980 rokiem.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej dkLapy.pl i fanpage’u Facebooka organizatora.

Wystawa wydrukowanych fotografii zostanie otwarta w Domu Kultury przy ul. Głównej 8. O szczegółach wystawy uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Pracownicy Domu Kultury w Łapach nie mogą brać udziału w konkursie.

Wybór i przyjmowanie prac

Zachęcamy do przejrzenia starych rodzinnych albumów i wybraniu zdjęć na których jednym z elementów jest rzeka Narew.

Wybrane zdjęcia należy zeskanować lub sfotografować.
Wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik regulaminu).
Skany zdjęć i kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach (nie wysyłamy oryginałów fotografii) do 13 września 2021 r. może to być zrealizowane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e mail: d.gumowski@dklapy.pl) lub osobiście.

Można również osobiście przynieść oryginalne zdjęcia i skopiować je w Domu Kultury.

Udział w konkursie jest bezpłatny i ma charakter otwarty, każdy może wziąć w nim udział.

W przypadku osób niepełnoletnich należy uzyskać zgodę rodziców.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć.

O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie zdecyduje jury.

Terminarz:

Termin dostarczenia zdjęć upływa 13 września 2021 r.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej dkLapy.pl i fanpage’u Facebooka organizatora dnia 16 września 2021 r.
Odbiór nagród i dyplomów w Domu Kultury w Łapach od dnia 21 września 2021 r.

Prace należy wysłać z dołączoną kartą zgłoszenia. Załącznik nr 1.
Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_tytuł-zdjęcia.

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

Jury

Organizator powołuje Jury konkursu.
Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Nagrody

Ogólna wartość wszystkich nagród rzeczowych w konkursie wyniesie minimum 1500 zł.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
Jedną z nagród będzie wyprawa łodziami- pychówkami po Narwi.

Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród, a także do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną.

Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://dkLapy.pl/

Uczestnik konkursu wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, iż:

Jest właścicielem załączonych fotografii, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie organizatora oraz w serwisie społecznościowym Facebook organizatora, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

Zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Łapach

Prace, które nie będą posiadały wymaganych zgód zostaną odrzucone.

Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury w Łapach, od pana Dariusza Gumowskiego tel. 513105398, d.gumowski@dklapy.pl