Te Deum

Dom Kultury  w Łapach, Urząd Miejski w Łapach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża zapraszają chóry parafialne, chóry inne, zespoły wokalne do wspólnego śpiewania podczas Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum.

6 października 2018 r., kościół pw. św. Krzyża w Łapach

▷ Pobierz REGULAMIN Te Deum 2018 PDF

▷ Pobierz KARTĘ UCZESTNICTWA Te Deum .PDF

Organizatorzy:

Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach
Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Krzyża
Domu Kultury w Łapach,

Biuro Organizacyjne Festiwalu: Dom Kultury w Łapach

Dyrektor organizacyjny i artystyczny Festiwalu: Grzegorz Perkowski, tel. 513105396

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pod patronatem: J.E. Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego oraz Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży

I. CEL FESTIWALU

1. Rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną.
2. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
3. Konfrontacja poziomu artystycznego zespołów, wymiana doświadczeń,
nawiązywanie współpracy między zespołami.
4. Propagowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok nawiązującej
do tematyki sakralnej.
5. Popularyzowanie współczesnej literatury chóralnej.
6. Inspirowanie środowiska kompozytorskiego w zakresie twórczości dla amatorskiego ruchu chóralnego.
7. Propagowanie polskiej pieśni legionowej.

II. O FESTIWALU

1. Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie:
a) chóry parafialne
b) chóry pozostałe tzn. chóry, zespoły wokalne dziecięce, młodzieżowe, dorosłych działające samodzielnie lub przy ośrodkach kultury i innych instytucjach

2. Festiwal Pieśni Sakralnej “Łapskie Te Deum” odbędzie się 6 października 2018 roku w kościele rzym. – kat. pw. św. Krzyża w Łapach.

3. Plan Festiwalu:

– Uroczyste otwarcie
godz. 12.00 – Przesłuchania kategorii
– przesłuchania kategorii chóry parafialne
godz. 14.00 – przesłuchania kategorii chóry pozostałe
godz. 17.00 – koncert Galowy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

III. NAGRODY

1. Po dokonaniu oceny jury przyzna następujące nagrody:
a) nagroda główna (dla najlepszego chóru festiwalu) – Grand-Prix, 4000 zł
b) nagroda za zajęcie I, (1500 zł), II (1000 zł), i III (500 zł) miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii,
2. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
3. Nagrody finansowe zostaną pomniejszone o należny podatek 10 %.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Chóry zgłoszone do udziału w festiwalu przygotowują program składający się z dowolnie wybranych utworów o tematyce sakralnej. Dodatkowo wskazane jest aby zespoły wykonały przynajmniej jeden utwór patriotyczny bądź o tematyce legionowej.
2. W programie dopuszcza się wykonanie utworów z towarzyszeniem instrumentu. Organizator zapewnia instrumenty: pozytyw 4 głosowy oraz elektroniczne pianino do dyspozycji przy prezbiterium, organy 33 głosowe zainstalowane na chórze.
3. Czas wykonywania programu wynosi maksymalnie ok. 15 min.
4. Chóry zgłoszone do udziału w festiwalu proszone są o przygotowanie i dostarczenie do Biura Organizacyjnego Festiwalu czytelnych partytur chóralnych na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu na adres pocztowy bądź emailem.
5. Występ chórów będzie oceniać Jury złożone z wybitnych specjalistów – muzyków, chórmistrzów – powołane przez organizatorów.

6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest czytelnie (pismem drukowanym) wypełniona karta uczestnictwa i naesłana w terminie 21 września 2018 r. pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną lub na adres email: tedeum@dklapy.pl

V. INFORMACJE DODATKOWE W TYM WYŻYWIENIE

1. Organizator zapewnia odpłatny 1 posiłek w kwocie 7 zł od osoby. Opłata za posiłki musi być dokonana na konto Organizatora do dnia 23 września 2018 r. w tytule prosimy podać nazwę zespołu i ilość posiłków. Dane do przelewu:
Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186.
2. Prosimy bardzo o precyzyjne podanie ilości posiłków na karcie zgłoszenia i w tytule przelewu. Późniejsze zmiany nie będą uwzględniane.
3. Na podstawie ilości zgłoszonych zespołów chóralnych będzie opracowany szczegółowy program i przesłany chórom na podany w karcie zgłoszenia adres email wraz z utworami patriotycznymi do wspólnego wykonania w trakcie koncertu galowego.
4. Zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa i zestaw materiałów informacyjnych.
5. Nadesłanie do Biura Organizacyjnego karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji występu chóru (dowolną techniką zapisu) i jej rozpowszechnianie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu.
6. Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości występujących zespołów. Informacja o kwalifikacji zostanie podana do dni na stronie https://dklapy.pl/tedeum
8. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu festiwalowego.

20. Festiwal Pieśni Sakralnej “Łapskie Te Deum” odbędzie się 6 października 2018 roku w kościele rzym. – kat. pw. św. Krzyża w Łapach.

13:00 Chór parafialny przy kościele pw Św. Krzyża w Łapach, dyr. Grzegorz Perkowski

13:15 Chór parafialny mieszany Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

13:30 Chór parafialny żeński Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

13:45 Chór parafialny przy kościele pw Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, dyr.Łukasz Kraujutowicz

14:00 Chór Bazyliki Mniejszej w Sokołach, dyr. Józef Karwowski

14:15 Zespół wokalny “Omnis mea” z Warszawy, dyr. Michał Rajewski

14:30 Chór parafii rzymskokatolickiej pw NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, dyr. Piotr Kamiński

14:45 Chór Mater Ecclesiae parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku, dyr. Kamil Wróblewski

Obiad

16:00 Nagrody. Ogłoszenie wyników.

Wyniki Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum – 6 października 2018 r.

Grand Prix

– Zespół wokalny “Omnis mea” z Warszawy, dyr. Michał Rajewski

I miejsce

– Mieszany chór parafialny Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

II miejsce

– Żeński chór parafialny Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

III miejsce

– Chór parafialny przy kościele pw Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, dyr. Łukasz Kraujutowicz

– Chór Bazyliki Mniejszej w Sokołach, dyr. Józef Karwowski

– Chór parafii rzymskokatolickiej pw NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, dyr. Piotr Kamiński

Okres rejestracji minął

▷ Pobierz KARTĘ UCZESTNICTWA Te Deum .PDF

Na podstawie ilości zgłoszonych zespołów chóralnych będzie opracowany szczegółowy program i przesłany chórom na podany w karcie zgłoszenia adres e mail wraz z utworami do wspólnego wykonania.

Zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa i zestaw materiałów informacyjnych.

Nadesłanie do Biura Organizacyjnego karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji występu chóru (dowolną techniką zapisu) i jej rozpowszechnianie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu.

Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

Prosimy bardzo o precyzyjne podanie ilości posiłków na karcie zgłoszenia i w tytule przelewu. Późniejsze zmiany nie będą uwzględniane.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości występujących zespołów. Informacja o kwalifikacji zostanie podana  na stronie https://dklapy.pl/tedeum/

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu festiwalowego.

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru