Wiew sitowia

R E G U L A M I N  8. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

Organizatorem 8. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 11:00
w Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8.

8 turniej recytatorski wiew sitowia

Termin 3 grudnia 2021 r. jest nieaktualny.

Ideą konkursu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

8. Turniej Recytatorski „Wiew Sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

– A: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

– B: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,

– C: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych,

– D: uczniowie szkół średnich

Uczestnicy biorący udział w 8. Turnieju Recytatorskim ”Wiew Sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.

Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 2 uczestników w każdej kategorii.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (do pobrania- https://dklapy.pl/wiew-sitowia/), zakreślenie zgód, podpisanie i dostarczenie na adres:

Domu Kultury w Łapach
ul. Główna 8
18-100 Łapy
z dopiskiem „Wiew Sitowia”

w terminie do 11 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu)

Wypełniając Kartę Zgłoszenia uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Dom Kultury w Łapach zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 ze zm.) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Turniej jest imprezą artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.

Repertuar uczestników obejmuje:
– w kategoriach A B C D- jeden utwór poetycki lub prozę,
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.

Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
– interpretacja utworów;
– kultura słowa;
– dykcję;
– ogólny wyraz artystyczny.

Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.

Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
Decyzja Jury jest ostateczna.

Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
Grad Prix 8. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia”.
Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw do artystycznego wykonania na rzecz Organizatora. Przeniesienie praw, o których mowa obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej; b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej; c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu; d) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób; e) umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej Organizatora oraz na kanałach typu YouTube.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

Planowany termin konkursu: 14 stycznia 2022 r., godzina 11:00 sala kameralna Domu Kultury, ul. Główna 8

Kontakt: Dariusz Gumowski, mail: d.gumowski@dklapy.pl

Protokół jury VIII Turnieju Recytatorskiego Wiew sitowia 2022

W dniu 14 stycznia 2022 roku, po wysłuchaniu 27 recytatorów, w czterech kategoriach wiekowych, Jury w składzie:

Dariusz Gumowski, Adam Karasiewicz, Małgorzata Roszkowska postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria A - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

Równorzędne nagrody:

Maria Łapińska

Grzegorz Kostrowski

Szymon Kamiński

Wyróżnienia:

Zofia Cimoch

Aleksandra Płońska

Alicja Thomas

Emilia Łupińska

Zofia Warakomska

Kategoria B – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

I miejsce – Julia Płońska

II miejsce – Anna Karpowicz

II miejsce – Łucja Łapińska

III miejsce – Lena Roszkowska

Wyróżnienia:

Amelia Płońska

Franciszek Łukaszuk

Kategoria C – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

I miejsce – Klaudia Janowik

II miejsce – Zuzanna Thomas

II miejsce – Martyna Olędzka

III miejsce – Aleksandra Piekutowska

Kategoria D – uczniowie szkół średnich

Równorzędne nagrody:

Gabriela Grygoruk

Dawid Bakun

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru