Wiew sitowia

REGULAMIN IX TURNIEJU RECYTATORSKIEGO
”WIEW SITOWIA”

1. Organizator

1. Organizatorem IX turnieju recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest: Dom Kultury w Łapach Konkurs odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali kameralnej nr. 208 w Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy.

2. Cel konkursu

1. Ideą konkursu jest upowszechnienie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
2. Pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży.
3. Budzenie i rozwój zamiłowania do literatury pięknej.

3. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs polega na przygotowaniu recytacji wybranego wiersza lub fragmentu prozy.
2. Konkurs będzie odbywać się w czterech kategoriach i jest przeznaczony dla:
A: uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
B: uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,
C: uczniów klas 7-8 szkół podstawowych,
D: uczniów szkół średnich.

3. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
4. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 2 uczestników w każdej kategorii.
5. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

4. Zgłoszenie do Konkursu

1. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Domu Kultury w Łapach (pokój 207) lub przesłać na adres e-mail: d.nysztor@dklapy.pl
2. Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.11.2022 r.
3. Ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu konkursu dn. 25.11.2022 r. i zostanie opublikowane na stronie organizatora – dklapy.pl i stronie Facebook Domu Kultury.

5. Repertuar

1. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybraną recytację wiersza lub fragmentu prozy. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.

6. Kryteria oceny jury

1. Dostosowanie repertuaru do wieku, upodobań i wrażliwości emocjonalnej dziecka.
2. Forma prezentacji.
3. Wyrazistość mowy i dykcji.
4. Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna).

7. Nagrody

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.
2. Nagrody powinny być odebrane przez osoby podpisane na karcie zgłoszenia rodzic / opiekun prawny dziecka w siedzibie organizatorów: w Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8 w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
3. Po upływie tego terminu nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu pocztą na adres wskazany w karcie zgłoszenia.

8. Jury

1. Recytacje oceni powołane przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach Jury Konkursowe.

9. Uwagi końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oraz promocji konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Dom Kultury w Łapach:
Dorota Nysztor
d.nysztor@dklapy.pl
tel. 513 631 088

Planowany termin konkursu: 25 listopada 2022 r., godzina 10:00 Sala kameralna nr. 208 Domu Kultury, ul. Główna 8.

Kontakt: Dorota Nysztor, mail: d.nysztor@dklapy.pl

Wyniki wkrótce.