Ziemia łapska

Dom Kultury zaprasza do udziału w internetowym konkursie fotograficznym ph „Ziemia Łapska -wczoraj i dziś”
Internetowy konkurs na najciekawszą aktualną fotografię miejsca ze starej fotografii.

Stare fotografie Łap do pobrania ze strony: http://wirtualnelapy.dklapy.pl/

lub archiwum domowego.

Dwie fotografie: (1-fot.) stare Łapy lub okolice, (2-fot.) to samo miejsce współcześnie.

Elektroniczne wersje zdjęć w pliku .JPG należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia (do pobrania tutaj) na adres kierownik@dklapy.pl do dnia 14 września 2020 roku

Zapraszamy młodzież do lat 16-tu – kategoria 1, dorosłych powyżej 16 roku – kategoria 2.

Wartość nagród 1000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 18 września 2020 roku na stronie Domu Kultury.

Prace konkursowe stworzą realną wystawę, która zostanie otwarta w nowym budynku.

Regulamin konkursu fotograficznego

1. Organizatorem internetowego konkursu fotograficznego „Ziemia Łapska – wczoraj i dziś” jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele konkursu:

– promowanie walorów Łap i okolic,
– rozbudzanie zainteresowania historią ziemi łapskiej,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników w dziedzinie fotografii,
– zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony krajobrazu.

3. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terytorium gminy Łapy.

4. Tematem konkursu jest prezentacja aktualnej fotografii miejsca przedstawionego na zdjęciu archiwalnym. Archiwalne fotografie Łap i okolic można znaleźć na stronie wirtualneLapy.dklapy.pl, można korzystać też z archiwum własnego i innych źródeł. Fotografia archiwalna powinna powstać przed 1980 rokiem.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej https://dklapy.pl/, mediach społecznościowych, wydawnictwach organizatora.

6. Wystawa wydrukowanych fotografii zostanie otwarta w Łapach w nowym Domu Kultury przy ul. Głównej 8, po otwarciu budynku. O szczegółach wystawy uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i ma charakter otwarty, każdy może wziąć w nim udział za wyjątkiem pracowników Domu Kultury w Łapach.

Warunki techniczne

8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien być mniejszy od 1MB , większy niż 12MB – nie dotyczy zdjęć archiwalnych.

9. Nadesłane fotografie (pliki) powinny posiadać nazwę wg wzoru:
nazwisko (np. lapinski), pierwsza litera imienia (np. h), numer zestawu (1), fotografia archiwalna (a), przykład nazwy pliku: lapinski-j-1.jpg, archiwalne zdjęcie: lapinski-j-1-a.jpg.

10. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

11. Dopuszczalne do konkursu są również fotografie wykonane telefonem komórkowym.

12. Na fotografiach konkursowych może znajdować się wizerunek osoby, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Jeden zestaw powinien zawierać dwie fotografie w wersji elektronicznej archiwalną i aktualną fotografię tego samego miejsca.

14. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zestawów (zawierających starą i nową fotografię).

15. Uczestnik oświadcza, że: jest autorem aktualnych fotografii, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich.

16. Uczestnik zgadza się na publikację zdjęć w sieci internetowej, innych wydawnictwach organizatora.

17. Wymagane jest podanie źródła pochodzenia archiwalnej fotografii (np. zbiory własne lub adres strony internetowej).

18. Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

19. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
kategoria I – uczestnicy do 16 lat,
kategoria II – uczestnicy powyżej 16 lat

Nadsyłanie prac, terminy

20. Prace tylko w wersji elektronicznej należy wysyłać z fotokopią wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1.

21. Adres poczty elektronicznej kierownik@dklapy.pl

22. Termin nasyłania prac upływa dnia 14 września 2020 roku.

23. Ocena przez jury zgłoszonych fotografii: w dniach 15 – 17 września 2020 r.

24. Ogłoszenie wyników na fanpage u i stronie organizatora dnia 18 września 2020 r.

25. Odbiór nagród i dyplomów w Domu Kultury w Łapach od dnia 21 września 2020 r.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymogów regulaminu.
Nagrody

27. Organizator powołuje jury konkursu, które ocenia nadesłane prace.

28. Decyzje jury są ostateczne, nie podlegają negocjacjom.

29. Ogólna wartość nagród rzeczowych w konkursie wyniesie minimum 1000 zł.

30. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

31. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród, także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.

33. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną.

Zasady ogólne

34. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace.

35. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

36. Interpretacja zasad regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

37. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

38. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej https://dklapy.pl/

39. Dodatkowych informacji udziela Dariusz Gumowski, – tel. 513 105 398, e-mail: kierownik@dklapy.pl.

Protokół jury

Konkursu fotograficznego

Łapy – wczoraj i dziś”

Na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach „Łapy wczoraj i dziś” wpłynęły 52 zestawy fotografii. Konkurs polegał na wykonaniu najciekawszej, aktualnej fotografii miejsca ze starej fotografii.

Dnia 18 września 2020, jury w składzie: Ewa Stranc, Rajmund Brzozowski, Jerzy Barańczuk, Dariusz Gumowski po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii I (młodzież do 16 lat )

równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Patrycja Niewińska za zestaw fotografii pt. „Kulig Zuchów”

Piotr Niewiński za zestaw fotografii pt. „Postument Lenina”

w kategorii II (powyżej 16 lat)

równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Stanisław Kochanowski za zestaw fotografii pt. „Budynek żandarmerii wojskowej”

Katarzyna Niewińska za zestaw fotografii pt. „Ulica Sikorskiego”

Bogusława Kosicka za zestaw fotografii pt. „Ulica Przechodnia”

dwie równorzędne nagrody III otrzymują:

Cezary Urbanowicz za zestaw fotografii pt. „Plac Niepodległości”

Stanisław Kosicki za zestaw fotografii pt. „Nasz ogród”

dwie równorzędne nagrody II otrzymują:

Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „Most”

Alicja Zgajewska za zestaw fotografii pt. „Słoneczko”

pierwszą nagrodę w konkursie otrzymuje

Szymon Niewiński za zestaw fotografii pt. „Most na Narwi”

Nagrody i wyróżnienia nie dublują się tzn. jedna osoba otrzymuje tylko jedną, wyższą nagrodę. Wyjątkiem jest nagroda specjalna którą otrzymuje Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „ZNTK Łapy”

Wszystkie nadesłane prace konkursowe stworzą wystawę która zostanie otwarta w nowym Domu Kultury. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy już na wystawę i rozdanie nagród.

O terminie zostaną Państwo poinformowani.