Opowieści z Narwi

Konkurs fotograficzny „Opowieści z Narwi”

Konkurs skierowany jest do młodzieży (uczniowie szkół ponadpodstawowych) i dorosłych z terenu gminy Łapy.

Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane techniką cyfrową, zwane dalej ,,pracami” lub ,,fotografiami”, które przedstawiać będą lub łączyć w sobie walory przyrodnicze i krajobrazowe Narwiańskiego Parku Narodowego.

Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie przez uczestnika zdjęcia, zgodnego z tematem konkursowym, oraz wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia wypełnia pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie jpeg/jpg, w wielkości nie przekraczającej 20 MB.

Pełen regulamin konkursu jest dostępny pod linkiem:

Zdjęcie należy podpisać według następującego wzoru:

Imię_Nazwisko_wiek_Tytuł fotografii

Np. Jan_Kowalski_18_Bociany