Ochrona Danych Osobowych

 • Administratorem Danych Osobowych jest Dom Kultury z siedzibą w Łapach przy ul. Matejki 19.

  Reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Łapińska kontakt: dyrektor@dklapy.pl, telefon 513 105 396

  Inspektor Ochrony Danych: kontakt: iod@dklapy.pl

  Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji planowanego zadania np. akcji ferie, konkursu artystycznego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  Będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Dom Kultury w Łapach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów.

  Placówka w Uhowie objęta jest monitoringiem wizyjnym. Celem monitoringu  jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

  Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

  Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • email: iod@dkalapy.pl

  tel. 857 152 300

 • Polityka prywatności i wykorzystywania plików COOKIES w serwisach internetowych dkLapy.pl

  Dom Kultury przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.dklapy.pl. Dane w dziennikach logów  są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

  Gromadzenie danych

  Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Domu Kultury. Wyłącznie dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

  Wykorzystywanie danych

  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  Mechanizm Cookies na stronach internetowych Domu Kultury

  Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

  Odnośniki do innych stron

  Serwis Domu Kultury zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Domu Kultury w Łapach.

  Zmiany

  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru