Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Kultury z siedzibą w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.

Reprezentowany przez p.o. dyrektora Ewę Stranc kontakt: dyrektor[at]dklapy.pl, telefon 513 105 396

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Brzozowski Rajmund kontakt: it[at]dklapy.pl

Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji planowanego zadania np. akcji ferie, konkursu artystycznego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Dom Kultury w Łapach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów.

Placówka w Uhowie objęta jest monitoringiem wizyjnym. Celem monitoringu  jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru