Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Kultury z siedzibą w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15, reprezentowany przez dyrektora Perkowskiego Grzegorza kontakt: dyrektor[at].dklapy.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Brzozowski Rajmund kontakt: it[at].dklapy.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji planowanego zadania i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Dom Kultury w Łapach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru