Ochrona Danych Osobowych

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Bonisławskiego, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:

 • wypełniamy obowiązki prawne ciążące na Administratorze – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, np. organizując uroczystości, festyny i tym podobne wydarzenia dla mieszkańców Gminy i przybyłych Gości – na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • wykonujemy zobowiązania umowne lub podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
  W szczególnych sytuacjach mogą także istnieć inne podstawy przetwarzania danych osobowych tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i w celu udzielonym w treści zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODO

W przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub w związku z zawartą z nami umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłączenie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Domem Kultury w Łapach przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Dom Kultury w Łapach.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

• cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
• sprostowania danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania, np. poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej: iod@dklapy.pl.
• przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy.

W przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub inną zawartą z nami umową podanie danych jest wymogiem umownym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorców danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnego obowiązku ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, będą Państwu przekazane w momencie pozyskiwania danych w konkretnym celu.

Krzysztof Bonisławski email: iod@dklapy.pl

tel. 857 152 300

Polityka prywatności i wykorzystywania plików COOKIES w serwisach internetowych dkLapy.pl

Dom Kultury przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.dklapy.pl. Dane w dziennikach logów  są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Domu Kultury. Wyłącznie dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Domu Kultury

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Domu Kultury zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Domu Kultury w Łapach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.