Nabór na stanowisko grafika

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko grafika w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-grafik-1.pdf

Wymagane oświadczenia:

https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-grafik-2.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno- promocyjnych Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek;
2. Projektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych, folderów, zaproszeń, banerów oraz innych materiałów informacyjno – promocyjnych.
3. Współpraca z placówkami podległymi Domu Kultury w zakresie realizacji projektów graficznych na ich potrzeby.
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Dom Kultury i placówki podległe.
5. Ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
6. Wykonywanie prac o charakterze reklamowym (banery, plakaty, foldery. itp) oraz artystycznym (plakaty artystyczne, albumy,itp).
7. Układanie tekstu wraz z obrazami w spójną całość do druku.
8. Umiejętność wykonywania fotografii reklamowych i stosowania ich w projektach graficznych.
9. Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.
10. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie zadań i obowiązków służbowych w szczególności: przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
11. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: wyższe lub średnie
3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku grafik,
4. znajomość zagadnień związanych z poligrafią oraz procesami wytwarzania druków,
5. dyspozycyjność,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. dokładność,
2. własna inicjatywa w działaniu,
3. kultura osobista,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. obsługa programów graficznych m.in. Adobe Photoshop, Quark Xpress, Corel Draw,
6. samodzielność i dobra organizacja pracy,
7. rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
8. prawo jazdy kat B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3. Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – grafik ” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Głowna 8.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 85 715 23 00, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.