Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji

2. CELE KONKURSU

1. Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.

2. Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.

3. Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

3. TEMAT KONKURSU

1. Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych. Do udziału zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic oraz domów kultury.

2. Prace oceniane będą w kategoriach: A: 7 – 9 lat, B: 10 – 12 lat, C: 13 – 15 lat, D: 16 – 19 lat, E: 20+

3. Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

4. Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Technika wykonania prac – malarstwo, pastel, rysunek i inne techniki płaskie (zakazane są techniki wykorzystujące materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).

7. Format prac – A3 (297mm x 420 mm) i A2 (420mm x 594mm). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.

8. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną (pismem drukowanym) kartę zgłoszenia, zawierającą: imię i nazwisko i wiek autora, adres instytucji patronującej, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna artystycznego.

9. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne (np. od rodzica).

10. Regulamin i wzór Karty Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://dklapy.pl/rzeka

11. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:
Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Główna 8 ,

12. Termin nadsyłania prac do 28 lutego 2023 r. Decyduje data stempla pocztowego.

5. PRAWA AUTORSKIE

1. W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:

a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;
- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;
- przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie;
- utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową w tym m. in. CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne;
- udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono;
- wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu;
- dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń.

b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

c) własność egzemplarza utworu.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy
przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.

6. UWAGI KOŃCOWE

1. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.

3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 19 marca 2023 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: http://dkLapy.pl/rzeka

4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy). Pozostałe prace mogą być odebrane (tylko osobiście) do końca maja 2023 r.

5. Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej planowane jest w kwietniu 2023 r.

6. Dodatkowych informacji udziela:
koordynator konkursu: Dariusz Gumowski tel. 513 105 398,
e-mail: d.gumowski@dklapy.pl

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

8.  Pula wartości nagród rzeczowych - 3000 zł

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród i otwarcia wystawy.

14 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Łapach odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” Zdjęcia z imprezy zobaczysz: https://dklapy.pl/rzeka-podsumowanie-konkursu/

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Rzeka dziedzictwo natury, kultury i tradycji 2019
Maria Łukasik kat.14-16-lat 3. NAGRODA

Rzeka rok 2018

Rzeka rok 2017