Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji

5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

§1. CELE KONKURSU

1. Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.
2. Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.
3. Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

§2. TEMAT KONKURSU

1. Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

§3. WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych. Do udziału zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic oraz domów kultury.
2. Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, 20+
3. Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.
4. Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).
7. Format prac – A3 (297mm x 420 mm) i A2 (420mm x 594mm). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.
8. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną (pismem drukowanym) kartę zgłoszenia, zawierającą: imię i nazwisko i wiek autora, adres instytucji patronującej, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna artystycznego.
9. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.
10. Regulamin i wzór Karty Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://dklapy.pl/rzeka
11. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:
Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Główna 8 , tel. 857 152 300, e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl
12. Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.

§4. PRAWA AUTORSKIE

1. W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:
a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;
- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;
- przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie;
- utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową w tym m. in. CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne;
- udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono;
- wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu;
- dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń.
b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
c) własność egzemplarza utworu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy

przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.

§5. UWAGI KOŃCOWE

1. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.
3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 28 lutego 2022 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: http://dkLapy.pl/rzeka
4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy). Pozostałe prace mogą być odebrane (tylko osobiście) do końca marca 2022 r.
5. Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej planowane jest w marcu 2022 r.
6. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
Małgorzata Roszkowska tel. 85 715 23 00 e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

◼️ Protokół Jury rok 2017

◼️ Protokół Jury rok 2018

◼️ Protokół Jury rok 2019

◼️ Protokół Jury rok 2021

Protokół z posiedzenia jury 4. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” sporządzony dnia 10.02.2021

Na konkurs wpłynęły 704 prace plastyczne ze 122 placówek – szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz zgłoszeń indywidualnych m.in. z Zamościa, Warszawy, Katowic, Częstochowy, Białegostoku, Białej Podlaskiej, Nowego Targu, Polkowic, Gdyni, Łodzi i Łap.

Komisja w składzie:

 1. Dariusz Gumowski – plastyk, przewodniczący jury.
 2. Rajmund Brzozowski – instruktor,
 3. Beata Łupińska – instruktor,
 4. Małgorzata Roszkowska koordynator konkursu, instruktor.

Po obejrzeniu i ocenie prac postanowiła przyznać 24 nagrody, 36 wyróżnień i 171 kwalifikacji do wystawy.

Kat. I (7 – 9 lat)

I nagroda – Aleksandra Lewandowska (Dom Kultury w Łapach)

I nagroda – Łucja Stempska (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)

II nagroda – Franciszek Kubec (Pałac Młodzieży w Katowicach)

II nagroda – Agata Wolańska (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)

III nagroda – Aniela Dudycz (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)

III nagroda – Nikola Smolarek (Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie)

Wyróżnienia:

 • Oliwia Suchocka (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Jacek Bobeła (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Jan Żuk (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Amelia Kołodziejczyk (Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym)
 • Dominika Bernaczek (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Rita Studentowicz (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Maja Szymborska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Aleksandra Grzelak (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Adam Szubiak (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Zofia Padewska (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Kalina Zatyka (Dom Kultury w Łapach)
 • Małgorzata Pędrak (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Hubert Filipczak (Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie)
 • Izabela Kulesza (Dom Kultury w Łapach)
 • Alicja Jendrysko (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
 • Tymoteusz Leon Książyk (Pracownia Działań Twórczych Katarzyna Książyk w Serocku)
 • Aurelia Pabian (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Igor Szałek (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie)
 • Oliwia Wojciechowska (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św. Jadwigi w Łodzi)
 • Halina Jasiak (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Laura Budzisz (Dom Kultury w Łapach)
 • Zofia Mojkowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Leon Ulok (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Maja Lubowicka (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Oliwia Sawicka (Dom Kultury w Łapach)
 • Liliana Łuniewska (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku)
 • Amelia Płońska (Dom Kultury w Łapach)
 • Kamila Reczko (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Karolina Kiepura (Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej)
 • Anna Grodzka (Dom Kultury w Łapach)
 • Lena Kozyra (Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie)
 • Alicja Jaroszyńska (Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie)
 • Hanna Wolska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Nicole Lipka (Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle)
 • Alicja Kłoskowska (Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku)
 • Emilia Cyrwus (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Zuzanna Szatałowicz (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach)
 • Łukasz Bojarczuk (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie)
 • Zuzanna Przyłucka (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach)
 • Jacek Furmańczyk (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. P. Michałowskiego w Krakowie)
 • Angelika Ostrowska (Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym)
 • Anna Tarnowska (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie)
 • Anastazja Wołosowicz (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach)
 • Błażej Resterniak (Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym)
 • Mikołaj Najduch (Szkoła Podstawowa w Kłomnicach)
 • Lilianna Obszyńska (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Hanna Skóra (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Hanna Mróz (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Aleksander Żbikowski (Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku)
 • Ignacy Gozdyra (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Maria Iankovskaia (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Weronika Kacperek (Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku)
 • Zuzanna Skoczeń (Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej)
 • Nina Golian (Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie)
 • Anna Nieścioruk (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Stella Górska (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Alicja Szafrańska (Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Natalia Dubas (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej)
 • Lena Wasielewska (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Amelia Machaj (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Ulyana Hryshanovich (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Błażej Zygmunt (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju)
 • Anna Podgórna (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu)
 • Maja Bazan (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Blanka Borowska (Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku Filia „Przystanek Maciuś”
 • Hanna Urbisz (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy)
 • Igor Jakubowski (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Zuzanna Szczygieł (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Robert Suchocki (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Zuzanna Fiszer (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. II (10 – 12 lat)

I nagroda – Izabela Pogorzelec (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)

I nagroda – Gaja Kondrat (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)

II nagroda – Izabela Juszczak (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)

II nagroda – Jagoda Maciejewska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)

III nagroda – Julia Erber (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)

III nagroda – Klaudia Kozłowska (Dom Kultury w Łapach)

Wyróżnienia:

 • Hanna Kudła (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)
 • Kinga Trych (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)
 • Emilia Kostrowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oliwia Malinowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Marcelina Wawrzyńczyk (zgłoszenie indywidualne)
 • Adrianna Zygier (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
 • Blanka Rezler (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Weronika Przeździecka (Zespół Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie)
 • Helena Koszyk (Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie)
 • Lena Kwarciak (Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Lena Kanty (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Gabriela Łoza (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)
 • Amelia Kułakowska-Wróbel (Klub „Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Zuzanna Radzimska (Klub „Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • Aleksandra Cichosz (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Oliwia Błaszczyk (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Julia Płońska (Dom Kultury w Łapach)
 • Hanna Jankowska (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Anna Łapińska (Dom Kultury w Łapach)
 • Damian Oksztulski (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)
 • Mikołaj Kanikuła (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Anna Karpowicz (Dom Kultury w Łapach)
 • Łukasz Kajewski (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św. Jadwigi w Łodzi)
 • Klara Lepiarczyk (Pracownia Plastyczna „Creatio” – Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Adrianna Jaworowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Maciej Bobeła (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Gabriela Murawska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oliwa Gola (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Antoni Iwański (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Julia Perlikowska (Szkoła Podstawowa w Białych Błotach)
 • Amelia Duchnowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oliwia Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Kornelia Ciecierska (Szkoła Podstawowa w Białych Błotach)
 • Aleksandra Moroczko (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Aleksandra Piekutowska (Dom Kultury w Łapach)
 • Aleksandra Budzisz (Dom Kultury w Łapach)
 • Martyna Andrasz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Amelia Bogusz (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie)
 • Dawid Kurowski (Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie)
 • Dominika Ługowska (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Piotr Woliński (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Maja Piętka (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Magdalena Brzewińska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynadna Magellana w Piasecznie)
 • Lilianna Rudzka (Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej)
 • Zuzanna Rudzka (Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej)
 • Malwina Płońska (Dom Kultury w Łapach)
 • Oskar Sadowski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach)
 • Marcel Filanowski (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Św. Jadwigi w Łodzi)
 • Maja Skrobek (Dom Kultury w Łapach)
 • Sandra Kłobuch (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Lena Kamińska (Dom Kultury w Łapach)
 • Iga Kozik (Szkoła Podstawowa Nr 48. im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku)
 • Martyna Jendrysko (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
 • Arkadiusz Pietrzyk (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie)
 • Maja Kosmala (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Maria Klim (Dom Kultury w Łapach)
 • Milena Ręk (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Eryka Pietrusiak (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Miłosz Olszewski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach)
 • Michaela Andrzejczyk (Dom Kultury w Łapach)
 • Natalia Jastrzębska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach z Oddziałami Integracyjnymi)
 • Zofia Siedlecka (Szkoła Podstawowa Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” w Łodzi)
 • Julia Jaranowska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
 • Weronika Langner (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
 • Adrianna Hyla (zgłoszenie indywidualne)
 • Monika Dynowska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Łucja Dzwoniarkiewicz (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Ziemowit Zionkowski (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie)
 • Damian Laba (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli)
 • Jan Ciszewski (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim)
 • Iga Goleń (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle)
 • Natalia Szymborska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
 • Oliwia Ciach (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie)
 • Paulina Karolak (Szkoła Podstawowa Nr 21 w Bytomiu)
 • Zofia Nowak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie)
 • Oliwer Biały (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Hanna Szczygieł (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. III (13 – 15 lat)

I nagroda – Zuzanna Zajączek (Dom Kultury w Łapach)

II nagroda – Wiktoria Lewandowska (Dom Kultury w Łapach)

II nagroda – Klaudia Jastrzębska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach z Oddziałami Integracyjnymi)

II nagroda – Emily Serwin (Dom Kultury w Łapach)

III nagroda – Małgorzata Słomska (Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle)

III nagroda – Amelia Dubla (zgłoszenie indywidualne)

Wyróżnienia:

 • Antonina Liszka (Pracownia Plastyczna „Creatio” – Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Piotr Falkowski (Dom Kultury w Łapach)
 • Katarzyna Sosnowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Rafał Kociel (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie)
 • Emilia Łochnicka (Dom Kultury w Łapach)
 • Milena Widerska (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Karol Iwański (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Nikola Czarnocka (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Karolina Mertens (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
 • Olga Goch (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Alicja Kulik (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Magdalena Legieć (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Antonina Tutka (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Małgorzata Matysiak (Prywatna Szkoła Podtsawowa Nr 72 w Piasecznie)
 • Wiktoria Szabat (Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju)
 • Julia Pilawska (Dom Kultury w Łapach)
 • Natalia Gruszczyńska (Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie)
 • Zofia Słowińska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Rafał Wiśniewski (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
 • Weronika Ujma (Szkoła Podstawowa Nr 46 im. S. Żeromskeigo w Częstochowie)
 • Amelia Jasińska (Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku)
 • Janek Trzonek (zgłoszenie indywidualne)
 • Sofija Malinowska (Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 w Piasecznie)
 • Eliza Borowska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym)
 • Natalia Wardziak (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach)
 • Otylia Tkacz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
 • Marcin Kulicki (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach)
 • Natalia Stanek (Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle)
 • Natalia Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Daria Turkiewicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Nadia Żmigrodzka (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Magda Dyczko (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Marta Jurasik (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. IV (16-19 lat)

I nagroda – Natalia Weronika Wojewódzka (zgłoszenie indywidualne)

II nagroda – Aleksandra Hryciuk (I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej)

II nagroda – Kamila Jochańska (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Wyróżnienia:

 • Dominika Sajur (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Klaudia Kęska (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie)
 • Kornelia Gajewska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Julia Maria Płońska (Dom Kultury w Łapach)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Wiktoria Sabat (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Aleksandra Pankalla (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
 • Aleksandra Dudek (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
 • Kinga Michalik (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Karolina Turczyńska (Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie)
 • Natalia Sienkiewicz-Komarzewska (IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku)
 • Kornelia Wsuł (Pałac Młodzieży w Warszawie)
 • Zofia Wróblewska (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Zuzanna Łukaszewska (Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku)
 • Julia Kristof (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Wojciech Smolka (Pracownia Plastyczna „Creatio” Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
 • Wiktoria Gil (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
 • Antonina Oleszczuk (Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie)
 • Seweryn Gołdyn (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Kinga Spigiel (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Patryk Żmigrodzki (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Karina Mościcka (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Mateusz Melnyczuk (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Oliwia Jakubowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Kat. V (20+)

I nagroda – Barbara Rzęsa (Centrum Kultury w Polkowicach)

II nagroda – Edyta Baran (Pracownia Ceramiki Artystycznej. Centrum Kultury w Polkowicach)

II nagroda – Daniela Żmuda (Centrum Kultury w Polkowicach)

Wyróżnienia:

 • Irena Sajdłowska-Piskorz (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Teresa Mazur-Majda (Centrum Kultury w Polkowicach)

Kwalifikacje do wystawy:

 • Aleksandra Wołoszyn (zgłoszenie indywidualne)
 • Małgorzata Płońska (zgłoszenie indywidualne)
 • Marek Czarnik (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Katarzyna Książyk (Pracownia Działań Twórczych Katarzyna Książyk w Serocku)
 • Wanda Musiał (zgłoszenie indywidualne)
 • Danuta Bendoza (Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie)
 • Elwira Kubiak (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Alina Bobeła (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Józef Jelonek (Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Katarzyna Andrasz (Pracownia Ceramiki Artystycznej. Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Arleta Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)
 • Magdalena Jakubowska (Pracownia Ceramiki Artystycznej Centrum Kultury w Polkowicach)

Jury podkreśla wysoki poziom prac, pomysły i warsztat twórczy autorów. Dziękuje także opiekunom artystycznym za  zaangażowanie w przygotowanie dzieł na konkurs.

O terminie podsumowania konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej zostaną Państwo poinformowani.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród i otwarcia wystawy.

14 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Łapach odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” Zdjęcia z imprezy zobaczysz: https://dklapy.pl/rzeka-podsumowanie-konkursu/

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Rzeka dziedzictwo natury, kultury i tradycji 2019
Maria Łukasik kat.14-16-lat 3. NAGRODA

Rzeka rok 2018

Rzeka rok 2017

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru