Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji

5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

§1. CELE KONKURSU

1. Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.
2. Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.
3. Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

§2. TEMAT KONKURSU

1. Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

§3. WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych. Do udziału zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic oraz domów kultury.
2. Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, 20+
3. Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.
4. Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).
7. Format prac – A3 (297mm x 420 mm) i A2 (420mm x 594mm). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.
8. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną (pismem drukowanym) kartę zgłoszenia, zawierającą: imię i nazwisko i wiek autora, adres instytucji patronującej, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna artystycznego.
9. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.
10. Regulamin i wzór Karty Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://dklapy.pl/rzeka
11. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:
Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Główna 8 , tel. 857 152 300, e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl
12. Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.

§4. PRAWA AUTORSKIE

1. W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:
a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;
- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;
- przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie;
- utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową w tym m. in. CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne;
- udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono;
- wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu;
- dokonywania przeróbek, opracowań Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń.
b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
c) własność egzemplarza utworu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy

przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.

§5. UWAGI KOŃCOWE

1. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.
3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 28 lutego 2022 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: http://dkLapy.pl/rzeka
4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy). Pozostałe prace mogą być odebrane (tylko osobiście) do końca marca 2022 r.
5. Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej planowane jest w marcu 2022 r.
6. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
Małgorzata Roszkowska tel. 85 715 23 00 e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

◼️ Protokół Jury rok 2017

◼️ Protokół Jury rok 2018

◼️ Protokół Jury rok 2019

◼️ Protokół Jury rok 2021

◼️ Protokół Jury rok 2022

Protokół z posiedzenia jury V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” sporządzony dnia 23.02.2022

Na konkurs wpłynęło 396 prac plastycznych ze szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz zgłoszeń indywidualnych.

Komisja w składzie:

Dorota Nysztor – zastępca Dyrektora Domu Kultury w Łapach, fotograf, grafik

Dariusz Gumowski – plastyk, malarz, instruktor

Rajmund Brzozowski - instruktor

Małgorzata Roszkowska - koordynator konkursu, instruktor.

Po obejrzeniu i ocenie prac postanowiła przyznać 25 nagród, 46 wyróżnień i 65 kwalifikacji do wystawy.

Kategoria 7-9 lat

I nagroda – Matylda Pierzchała (Rydzyński Ośrodek Kultury)

I nagroda – Emilia Cyrwus (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)

II nagroda – Weronika Grzyb (Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach)

II nagroda – Kinga Piekarczyk (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)

III nagroda – Maja Szymborska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)

III nagroda – Maja Książkiewicz (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)

Wyróżnienia:

Michał Kulesza (Dom Kultury w Łapach)
Olaf Pazdro (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej)
Aleksandra Lewandowska (Dom Kultury w Łapach)
Natalia Cichońska (Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej)
Radosław Kośniowski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej)
Patrycja Pietrzak Karpińska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
Kalina Zatyka (Dom Kultury w Łapach)
Ilona Smoła (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach)
Aleksander Piotr Wyszołmirski (Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem)
Grzegorz Słaby (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)

Kwalifikacje do wystawy:

Michalina Kramek (Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie)
Adrianna Królczyk (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
Matylda Ludwikowska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej)
Jakub Siaśkiewicz (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
Julia Koterzyna (Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich)
Julia Prymula (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej)
Nadia Biela (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
Zofia Gołaszewska (Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem)
Marcelina Drączkowska (Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu)
Anna Grodzka (Dom Kultury w Łapach)
Gabriela Frankowska (Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem)
Jadwiga Łysoniewska (zgłoszenie indywidualne)
Amelia Kaczyńska (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie)

Kategoria 10-12 lat

I nagroda – Julia Płońska (Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej)

II nagroda – Zuzanna Sierocka (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)

II nagroda – Jagoda Janus (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków)

II nagroda – Jagoda Maciejewska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)

III nagroda – Szymon Kryński (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)

III nagroda – Hanna Kudła (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu)

III nagroda – Zofia Zacharska (Rydzyński Ośrodek Kultury)

Wyróżnienia:

Agata Rusin (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
Joanna Podedworna (Szkoła Podstawowa Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie)
Aleksandra Piekutowska (Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach)
Filip Nowecki (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
Małgorzata Dziurok (Pracownia Plastyczna Creatio – Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku)
Lena Nowacka (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Zuzanna Cichoń (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków)
Laura Zawada (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Izabela Kulesza (Dom Kultury w Łapach)

Kwalifikacje do wystawy:

Malwina Słomka (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków)
Zofia Fałkowska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
Milena Iwanowska (Dom Kultury w Łapach)
Milena Ręk (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Maria Zawadzka (Dom Kultury w Łapach)
Nikola Świtoń (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Liliana Łuniewska (zgłoszenie indywidualne)
Amelia Płońska (Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej)
Oliwia Sawicka (Dom Kultury w Łapach)
Aleksandra Sienicka (zgłoszenie indywidualne)
Maria Dąbrowska (Dom Kultury w Łapach)
Natalia Szymborska (Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie)
Paulina Rogalska (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach)
Zofia Sokołowska (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Adrianna Jaworowska (Dom Kultury w Łapach)
Gaja Apolinarska (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Paweł Brojer (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Jagoda Sobolewska (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Nikola Rzepka (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków)
Lena Fokt (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków)
Anna Karpowicz (Dom Kultury w Łapach)
Maria Barańska (mała AKADEMIA plastyczna „PICASSO” w Witaszycach)
Marika Langner (Kobylogórski Ośrodek Kultury)
Maja Noa Rybak (Dom Kultury w Łapach)
Jacek Bobeła (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)
Oliwer Biały (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)
Maja Walesieniuk (Dom Kultury w Łapach)
Oliwia Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)

Kategoria 13-15 lat

I nagroda – Wiktoria Lewandowska (Dom Kultury w Łapach)

I nagroda – Joanna Staręga (II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach)

II nagroda – Olga Citak (Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Stanisława Kulczyńskiego we Wrocławiu)

II nagroda – Rafał Wiśniewski (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)

III nagroda – Weronika Langner (Kobylogórski Ośrodek Kultury)

III nagroda – Emily Serwin (Dom Kultury w Łapach)

Wyróżnienia:

Alicja Włodarczyk (mała AKADEMIA plastyczna „PICASSO” w Witaszycach)
Mateusz Wielgołaski (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Otwocku)
Magdalena Dyczko (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)
Anna Jabłońska (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)
Weronika Owczarczak (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Marta Minichowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
Wiktoria Fryżewicz (Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu)
Oliwia Malinowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
Oliwia Czarnecka (Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku)
Zuzanna Zajączek (zgłoszenie indywidualne)
Klaudia Jastrzębska (zgłoszenie indywidualne)
Rafał Kociel (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie)

Kwalifikacje do wystawy:

Amelia Szabała (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Oliwia Klemba (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej)
Nikola Janiak (Młodzieżowy Dom Kultury, Filia „Przystanek Maciuś” w Płocku)
Daria Januszczyk (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie)
Zuzanna Walkowiak (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Gabriela Murawska (Dom Kultury w Łapach)
Jessica Koziniec (Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu)
Maciej Turzyński (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku)
Julia Erber (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie)
Nadia Roczeń (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie)

Kategoria 16-19 lat

I nagroda – Klaudia Kęska (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie)

II nagroda – Natalia Misztal (Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu)

III nagroda – Patrycja Drąszczyk (Pracownia Plastyczna Creatio – Młodzieżowy Dom Kultury
w Rybniku)

Wyróżnienia:

Ewa Stachurska (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Julia Matyjaszek (Młodzieżowy Dom Kultury im. M.Konopnickiej w Krasnymstawie)
Hanna Galicka (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy)
Julia Maria Płońska (Dom Kultury w Łapach)
Gabriela Kaczyńska (Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem)
Mateusz Nowak (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie)
Oliwia Rudnik (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)

Kwalifikacje do wystawy:

Oliwia Sarbinowska (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Tymoteusz Leciejewski (Rydzyński Ośrodek Kultury)
Małgorzata Marciniak (Młodzieżowy Dom Kultury, Filia „Przystanek Maciuś” w Płocku)
Hanna Wróblewska (Pracownia Plastyczna Creatio – Młodzieżowy Dom Kultury
w Rybniku)
Katarzyna Dominik (Ostrzeszowskie Centrum Kultury)
Anna Bober (Pracownia Plastyczna Creatio – Młodzieżowy Dom Kultury
w Rybniku)

Kategoria 20+

I nagroda – Edyta Baran (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)

II nagroda – Ewa Niewiarowska (zgłoszenie indywidualne)

III nagroda – Dorota Nowak (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury
w Polkowicach)

Wyróżnienia:

Mateusz Wilk (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Częstochowie)
Wanda Musiał (zgłoszenie indywidualne)
Marek Czarnik (zgłoszenie indywidualne)
Anna Latawska (zgłoszenie indywidualne)
Arleta Turczynowicz (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)
Daniela Żmuda (Centrum Kultury w Polkowicach)
Barbara Sołoducha-Szkuciak (Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, Koło Plastyczne „Barokowe Perły”)

Kwalifikacje do wystawy:

Barbara Rzęsa (Centrum Kultury w Polkowicach)
Irena Sajdłowska-Piskorz (Centrum Kultury w Polkowicach)
Bożena Nester (Centrum Kultury w Polkowicach)
Arkadiusz Falkowski (zgłoszenie indywidualne)
Kamilla Łysoniewska (zgłoszenie indywidualne)
Paulina Brodzikowska (Warsztat Terapii Zajęciowej w Kowarach)
Paulina Grzywacz (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)
Anna Biała (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Centrum Kultury w Polkowicach)

Jury podkreśla wysoki poziom artystyczny prac oraz zastosowanie różnorodnych technik. Dziękuje także opiekunom artystycznym za zaangażowanie w przygotowanie nadesłanych na konkurs dzieł.

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z rozdaniem nagród i podsumowaniem konkursu odbędzie się:

1 kwietnia 2022 roku, o godz. 14:00

w Galerii Pod Zegarem Domu Kultury w Łapach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród i otwarcia wystawy.

14 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Łapach odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” Zdjęcia z imprezy zobaczysz: https://dklapy.pl/rzeka-podsumowanie-konkursu/

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Rzeka dziedzictwo natury, kultury i tradycji 2019
Maria Łukasik kat.14-16-lat 3. NAGRODA

Rzeka rok 2018

Rzeka rok 2017

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru