Wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprez plenerowych

Dom Kultury w Łapach ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprez plenerowych: 16 czerwca 2019 r. – Dni Łap- festyn, 18 sierpnia 2019 r. – Narwiański Zajazd Szlachecki – festyn.
Zapytanie ofertowe PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprez plenerowych 2019.1.[PDF]

Dom Kultury zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprez plenerowych: a) 16 czerwca 2019 r. – Dni Łap, b) 18 sierpnia 2019 r. – Narwiański Zajazd Szlachecki

Dane imprez:

a) Dni Łap , Miejsce imprezy: stadion Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej , Czas trwania imprezy 16.00 – 22.30, Data imprezy: 16 czerwca 2019 r.

b) Narwiański Zajazd Szlachecki , Miejsce imprezy: boisko przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach
Czas trwania imprezy 16.00 – 23.00
Data imprezy: 18 sierpnia 2019 r.

  1. Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje handlu oraz serwowania podczas imprez tradycyjnych/regionalnych wyrobów gastronomicznych i niealkoholowych typu: pieczywo, wędliny i wyroby garmażeryjne, sery, wyroby cukiernicze, kwas chlebowy itp., a także sprzedaży lodów, słodyczy, popcornu, waty cukrowej oraz sprzedaży regionalnych/tradycyjnych
    wyrobów alkoholowych serwowanych przez innych wystawców.
  2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Dariusz Gumowski tel. 513105398
  3. Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Oferta na imprezy plenerowe.”

Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy

Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2019 r. decyduje data wpływu do Domu Kultury. Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora DK Łapy w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.

Weryfikacji podlegać będą następujące elementy oferty:

oferta cenowa – 40 pkt,doświadczenie Oferenta w zakresie organizacji dużych gastronomii podczas dużych imprez – 20 pkt, pisemne referencje wystawione przez co najmniej dwóch Organizatorów innych imprez plenerowych o charakterze zbliżonym Dni Miasta Łapy – 20 pkt, jakość stoiska oraz jakość samej oferty gastronomicznej oceniana według proponowanego asortymentu, – 20 pkt. w szczególności: różnorodności asortymentu.
Oferent musi posiadać wszelkie zezwolenia i uprawnienia co do sprzedaży i konsumpcji alkoholu na terenie imprez oraz produkty przez niego proponowane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe.
Oferent zapewnia na terenie imprezy miejsca siedzące ławki, krzesła itp. do spożycia oraz przeznaczone do tego ewentualne zadaszenie typu parasole w ilości odpowiadającej planowanej sprzedaży. Przedmioty te muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe.
Ostatecznego wyboru oferty dokonuje dyrektor DK Łapy na podstawie opinii Komisji w terminie nie późniejszym niż do 26 kwietnia 2019 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie https://dklapy.pl/

Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora.

DK Łapy może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyn.