Zakup i dostawa pelletu. Zapytanie ofertowe 2023.1

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu kod CPV 09111400-4, wraz w wniesieniem do pomieszczenia magazynowego.

Specyfikacja:

Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 37 ton do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach.

Uhowo 15 ton, Płonka Kościelna 11 ton, Łapy-Szołajdy 11 ton z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie marzec -grudzień 2023 r.

Długość do 40 mm, średnica do 8 mm, wartość opałowa od 19 000 kJ/kg, wilgotność max. 10 %, zawartość popiołu do 1,5 %, opakowanie jednostkowe od 15 – 40 kg

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia.

Warunki płatności:

Płatność następować będzie zgodnie z ilością dostarczonego pelletu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złożona oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście.

Termin składania ofert upływa:

23 marca 2023 r. do godz. 12:00, decyduje data wpływu.

Rozstrzygnięcie oferty nastąpi do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00

Informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia/

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Wnorowską, z siedzibą przy ul. Główna 8, 18-100 Łapy,
Administrator, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@dklapy.pl
Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego.
Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane firmie świadczącej usługi poczty elektronicznej, osobom upoważnionym przez Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu(i)prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Podanie przez Pana(ią) danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest warunkiem zawarcia umowy.
Pana(i) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.