Nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej” lub przesyłać pocztą do dnia 24 marca 2023 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel. 858 751 850, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

2023 03 26 kino

26 marca (niedziela)

projekcje filmowe domu kultury w miesiącu marcu

13:45

Wróżka Zębuszka

2022; 1g. 21m. Animowany, Familijny; Luksemburg
Maxie nie może uwierzyć własnym oczom, gdy w jej pokoju pojawia się ciekawska i bezczelna wróżka Violetta.

15:15

Opiekun

1g. 34m. Dramat; Polska 2023;
Znakomicie zapowiadająca się skrzypaczka filharmonii i jej mąż, ambitny dziennikarz lokalnego radia, przechodzą kryzys małżeński.

17:00

Filip

2g. 5m. Dramat, Historyczny; Polska 2022
Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem.

19:15

Krzyk 6

2g. 3m. Horror; 2023 USA;
Po ostatnich zabójstwach zamaskowanego mordercy czwórka ocalałych zostawia za sobą Woodsboro i rozpoczyna nowy rozdział w życiu

Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2023.2

Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Główna 8, zaprasza do złożenia ofert na dostawę zestawów artykułów artystycznych i biurowych

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,

37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne,

30230000-0 – sprzęt związany z komputerami,

30125110-5 – toner do drukarek laserowych / faksów,

30125120-8 – toner do fotokopiarek

22600000-6 – tusz

Opis zamówienia:

Zakup zestawu artykułów artystycznych i biurowych wraz z dostawą do pracowni Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1-2:

1. plan-zamowien-biuro-2023.6.pdf

2. plan-zamowien-artystyczne-2023.6.pdf

Termin realizacji: do 31 marca 2023 r

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście do 23 marca 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Formularz ofertowy powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę artykułów artystycznych i biurowych do Domu Kultury w Łapach 2023 r.”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia, anulowanie niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Rozstrzygnięcie:

23 marca 2023 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia do godziny 15:00.

Warunki płatności: Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Rajmund Brzozowski tel. 513-633-040

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Złożona oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Wnorowską, z siedzibą przy ul. Główna 8, 18-100 Łapy,

Administrator, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@dklapy.pl

Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego.

Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane firmie świadczącej usługi poczty elektronicznej, osobom upoważnionym przez Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.

Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu(i)prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Podanie przez Pana(ią) danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest warunkiem zawarcia umowy.

Pana(i) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Zakup i dostawa pelletu. Zapytanie ofertowe 2023.1

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu kod CPV 09111400-4, wraz w wniesieniem do pomieszczenia magazynowego.

Specyfikacja:

Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 37 ton do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach.

Uhowo 15 ton, Płonka Kościelna 11 ton, Łapy-Szołajdy 11 ton z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie marzec -grudzień 2023 r.

Długość do 40 mm, średnica do 8 mm, wartość opałowa od 19 000 kJ/kg, wilgotność max. 10 %, zawartość popiołu do 1,5 %, opakowanie jednostkowe od 15 – 40 kg

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia.

Warunki płatności:

Płatność następować będzie zgodnie z ilością dostarczonego pelletu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złożona oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście.

Termin składania ofert upływa:

23 marca 2023 r. do godz. 12:00, decyduje data wpływu.

Rozstrzygnięcie oferty nastąpi do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00

Informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia/

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Wnorowską, z siedzibą przy ul. Główna 8, 18-100 Łapy,
Administrator, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@dklapy.pl
Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego.
Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane firmie świadczącej usługi poczty elektronicznej, osobom upoważnionym przez Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu(i)prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Podanie przez Pana(ią) danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest warunkiem zawarcia umowy.
Pana(i) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.