nabór instruktora Bokiny

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:

1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu świetlicy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

UMIEJĘTNOŚCI:

dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

list motywacyjny i CV opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i czytelnym podpisem.
Oświadczenie załacznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 7 października 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Wnorowska