FERIE akcje

Akcja Ferie w Domu Kultury w dniach 24 stycznia 4 lutego 2022 r.

  • turnus 1 w okresie: 24 -28 stycznia 2022 r.

  • turnus 2 w okresie: 31 stycznia-4  lutego 2022 r.

Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, modelarskie także gry i zabawy w godzinach od 10:00 do 14:00. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczkę autokarową.

Treść Regulaminu Ferii 2022, wzory dokumentów do uzupełnienia, inne niezbędne informacje do pobrania w linku poniżej:

Zarządzenie 3.2022 Regulamin Ferii Zimowych 2022

Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych akcji. [http://galeria.dklapy.pl/galeria?p=serie&id_album=227]

Liczba miejsc: ograniczona (30 osób/turnus), decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena: Jeden turnus  100 złotych.

Aby zapisać dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu)

Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

na I turnus odbędą się 17 stycznia 2022 r. o godz. 9:00
na II turnus odbędą się17 stycznia 2022 r. o godz. 12:00

Organizatorem Akcji Ferie w Domu Kultury  jest Dom Kultury w Łapach.
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-8 Szkoły Podstawowej

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ »

Akcja Ferie trwa w czasie:

turnus 1 w okresie: 24 -28 stycznia 2022 r.
turnus 2 w okresie: 31-4  lutego 2022 r.

Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w wysokości 100 zł w kasie Domu Kultury w Łapach, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna:
(1) Karta kwalifikacyjna uczestnika,
(2) Oświadczeniu opiekuna prawnego dotyczące świadomości ryzyka,
(3) Ankiety epidemiologicznej,
w ciągu trzech dni (roboczych) od daty zgłoszenia.

W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 30 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.
Osoba zapisana na jeden turnus Akcji Ferie w Domu Kultury  może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.
Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.
Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
W karcie kwalifikacyjnej uczestnika rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

Zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem

Zgodnie z wytycznymi resortu edukacji, zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, uczestnicy wypoczynku w dniu rozpoczęcia Akcji  muszą być zdrowi – mają to poświadczyć rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu (co najmniej 2 m) i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice lub opiekunowie prawni muszą podać organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. Zobowiązują się też do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w razie wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie mogły mieszkać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic lub opiekun prawny, ma obowiązek poinformować o tym organizatora na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W razie występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu i dla uczestników wypoczynku – stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. Musi zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.

Infrastruktura obiektu będzie regularnie czyszczona z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2. na osobę.

Zgodnie z wytycznymi wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Podejrzenie zakażenia koronawirusem

Kadra wypoczynku jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku i rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

Kierownik wypoczynku w razie wystąpienia u uczestnika wypoczynku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje go w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Kierownik wypoczynku ma skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

Podobne procedury – kontakt z lekarzem, sanepidem, itd. – obowiązują w razie wystąpienia objawów u kadry wypoczynku lub innego pracownika.

Przypominamy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Do udziału w akcji Ferie w Domu Kultury  w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz poniżej. Formularz wypełniamy ONLINE.
Nie widzisz formularza  [ Odśwież stronę klawisz F5], lub sprawdź termin dostępności.

Osoba zapisana na jeden turnus Akcji Lato może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.

Harmonogram publikacji aktywnych formularzy:

na I turnus odbędą się 17 stycznia 2022 r. o godz. 9:00
na II turnus odbędą się 17 stycznia 2022 r. o godz. 12:00

Po wysłaniu formularza, proszę sprawdzić pocztę e mail (kilka minut). W przypadku problemów tel. 513 633 040


Uwaga lista chętnych na 2 turnus jest pełna . Formularz jest niedostępny.Uwaga lista chętnych na 1 turnus jest pełna. Formularz jest niedostępny.


Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru