FERIE akcje

 • Terminy

  Akcja LATO 2020 w Domu Kultury lipiec-sierpień 2020

  turnus 1 w okresie: 6-10 lipca 2020 r.

  turnus 2 w okresie: 13-17 lipca 2020 r.

  turnus 3 w okresie: 3-7 sierpnia 2020 r.

  turnus 4 w okresie: 10-14 sierpnia 2020 r.

  Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, modelarskie także gry i zabawy w godzinach od 10:00 do 14:00. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczkę autokarową.

  Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych akcji. [http://galeria.dklapy.pl/galeria?p=serie&id_album=227]

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Jeden turnus 12 osób
  .

  Aby zapisać  dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu)

  Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

  Zapisy

  na I turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9.00
  na II turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12.00

  na III turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9.00
  na IV turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12.00

 • Organizatorem Akcji Lato jest Dom Kultury w Łapach.
  Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej

  Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ »

  I turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9.00
  II turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12.00
  III turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9.00
  IV turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12.00


  Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie Domu Kultury w Łapach, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna:
  (1) Karta kwalifikacyjna uczestnika,
  (2) Oświadczeniu opiekuna prawnego dotyczące świadomości ryzyka,
  (3) Ankiety epidemiologicznej,
  w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

  W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.


  Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 12 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.
  Osoba zapisana na jeden turnus Akcji Lato może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.
  Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
  Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
  Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.
  Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
  Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
  Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
  Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
  W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
  W karcie kwalifikacyjnej uczestnika rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
  Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
  Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

  Zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem

  Zgodnie z wytycznymi resortu edukacji, zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, uczestnicy wypoczynku w dniu rozpoczęcia Akcji Lato muszą być zdrowi – mają to poświadczyć rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

  Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu (co najmniej 2 m) i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

  Rodzice lub opiekunowie prawni muszą podać organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. Zobowiązują się też do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w razie wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

  Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie mogły mieszkać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

  Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic lub opiekun prawny, ma obowiązek poinformować o tym organizatora na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W razie występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

  Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

  Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu i dla uczestników wypoczynku – stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. Musi zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.

  Będzie wyznaczona osoba do pomiaru temperatury uczestnikom i kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

  Infrastruktura obiektu będzie regularnie czyszczona z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

  Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2. na osobę.

  Zgodnie z wytycznymi wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.


  Podejrzenie zakażenia koronawirusem

  Kadra wypoczynku jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku i rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

  Kierownik wypoczynku w razie wystąpienia u uczestnika wypoczynku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje go w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub opiekunów prawnych.

  Kierownik wypoczynku ma skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

  Podobne procedury – kontakt z lekarzem, sanepidem, itd. – obowiązują w razie wystąpienia objawów u kadry wypoczynku lub innego pracownika.

 • Przypominamy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w akcji LATO 2020 w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz poniżej. Formularz wypełniamy ONLINE. 
  Nie widzisz formularza  [♻️ Odśwież stronę klawisz F5], lub sprawdź termin dostępności.

  Osoba zapisana na jeden turnus Akcji Lato może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.

  Harmonogram publikacji aktywnych formularzy:

  I turnus (6-10.07.2020)  odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9:00 (lista pełna)
  II turnus (13-17.07.2020) odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12:00 (lista pełna)
  III turnus (3-07.08.2020) odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9:00 (lista pełna)
  IV turnus (10-14.08.2020) odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12:00 (lista pełna)

  Po wysłaniu formularza, proszę sprawdzić pocztę e mail.

 • To jest przykładowy program. Wkrótce aktualizacja

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru