Akcja Ferie

Akcja Ferie w Domu Kultury

  • turnus 1 w okresie: 22-26 stycznia 2024 r.

  • turnus 2 w okresie: 29 stycznia- 2 lutego 2024 r.

Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia artystyczne i sportowe także gry i zabawy w godzinach od 10:00 do 14:00. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczkę autokarową.

Treść Regulaminu Ferie 2024, wzory dokumentów do uzupełnienia, inne niezbędne informacje do pobrania w linku poniżej:

Regulamin Ferie 2024

2024-karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku.pdf

2024-zgoda-samodzielny-powrot.pdf

Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych akcji.

Instrukcja wypełniania Karty Uczestnika

Liczba miejsc: ograniczona (30 osób/turnus), decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena: Jeden turnus cena 220 zł

Aby zapisać dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu)

Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ
(dostępny online w terminach:)

na I turnus odbędą się 8 stycznia 2024 r. o godz. 9:00
na II turnus odbędą się 8 stycznia 2024 r. o godz. 17:00

Organizatorem Akcji Ferie w Domu Kultury  jest Dom Kultury w Łapach.

Zarządzenie. Regulamin  Akcja FERIE 2024

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-8 Szkoły Podstawowej.

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ »

Akcja Ferie trwa w czasie:

turnus 1 w okresie: 22-26 stycznia 2024 r.
turnus 2 w okresie: 29 stycznia- 2 lutego 2024 r.

Uczestnictwo jest gwarantowane: po dokonaniu opłaty w wysokości 220 zł brutto ( płatne w kasie Domu Kultury w Łapach lub przelewem na konto: 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186), wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 30 miejsc na jeden turnus, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.

Osoba zapisana na jeden turnus półkolonii może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.

W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.

Uczestnicy półkolonii zostają objęci przez Organizatora ubezpieczeniem NNW.

Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.

Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.

Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.

Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku jedzenia, picia, odpowiedniego ubrania stosownego do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć.

Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

W Karcie Kwalifikacyjnej rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.

Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

Udział w półkoloniach jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, w półkoloniach mogą wziąć udział uczestnicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Uczestnicy oraz kadra wypoczynku powinni przestrzegać ogólnych zasad higieny, takich jak: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia oraz regularne czyszczenie z użyciem wody i detergentów infrastruktury obiektu i sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć.

Zaleca się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenia miejsca, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.

Przypominamy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Do udziału w akcji Ferie w Domu Kultury  w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz poniżej. Formularz wypełniamy ONLINE.
Nie widzisz formularza  [ Odśwież stronę klawisz F5], lub sprawdź termin dostępności.

Osoba zapisana na jeden turnus Akcji Ferie może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.

Harmonogram publikacji aktywnych formularzy:

na 1 turnus odbędą się 8 stycznia 2024 r. godzina 9:00
na 2 turnus odbędą się 8 stycznia 2024 r. godzina 17:00

Po wysłaniu formularza, proszę sprawdzić pocztę e mail (kilka minut). W przypadku problemów tel. 513 633 040


Lista Uczestników jest pełna. Dziękujemy za zainteresowanie. Oddzwonimy do osób z listy rezerwowej jeśli zwolni się miejsce na Liście Uczestników.


 

Plan zajęć Akcji Ferie w Domu Kultury.

 

1. Turnus w godz. 10:00-14:00

; warsztaty plastyczne, zajęcia teatralne
; wyjazd na basen
; zajęcia sportowo-rekreacyjne tekwondo, projekcja kinowa;
;wyjazd do Teatru Lalek
;spotkanie ze strażakami, gry i zabawy;

2. Turnus w godz. 10:00-14:00

; warsztaty plastyczne, zajęcia teatralne
; wyjazd na basen
; zajęcia sportowo-rekreacyjne tekwondo, projekcja kinowa;
;wyjazd do Teatru Lalek
;spotkanie ze strażakami, gry i zabawy;

Tutaj zobacz zdjęcia z Akcji Lato 2021 r.

akcja lato 2021 galeria