Dostawa art. chemicznych, środków czystości 2022.11

Zamawiający: Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Głowna 8, NIP 966-05-73-936, zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów artykułów chemii gospodarczej i środków czystości; wspólny słownik zamówień (CPV): 39830000-9 środki czyszczące

Opis zamówienia: Zestawy artykułów artykułów chemii gospodarczej i środków czystości wraz z dostawą do Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1

Termin realizacji: do 22 grudnia 2022 r

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście do 7 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Formularz ofertowy powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości do Domu Kultury w Łapach”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Rozstrzygnięcie: 7 grudnia 2022 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia do godziny 15:00.

Warunki płatności: Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wiktoria Łapińska, tel. 513105396, Rajmund Brzozowski tel. 513633040

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Złożona oferta powinna zawierać:

• Nazwę i adres oferenta

• Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

• Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

• Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta