Dostawa art. chemicznych, środków czystości 2023.11

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie artykułów chemii gospodarczej i środków czystości do lokalu przy ul. Głównej 8

Zapytanie ofertowe 2023.11. Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości .PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości; do Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ZO 11/2023)

Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 2 do ZO 11/2023)

Zaakceptowany wzór umowy

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki);

Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich w/w dokumentów wskazanych w momencie składania ofert – Zamawiający może odrzucić ofertę przed procesem oceny ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Osobiście w siedzibie w siedzibie Zamawiającego: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, pok. 207,
w terminie do dnia 6.11.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: r.brzozowski@dklapy.pl, (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 zapytania).

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%). Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dokumenty do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2023/10/z-o-chemia-11-2023.2.pdf