Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2024.4

Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Główna 8, zaprasza do złożenia ofert na dostawę zestawów artykułów artystycznych i biurowych

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,

37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne,

30230000-0 – sprzęt związany z komputerami,

30125110-5 – toner do drukarek laserowych / faksów,

30125120-8 – toner do fotokopiarek

22600000-6 – tusz

Opis zamówienia:

Zakup zestawu artykułów artystycznych i biurowych wraz z dostawą do pracowni Domu Kultury w Łapach
ul. Główna 8, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1-2:

Termin realizacji: do 2 kwietnia 2024 r

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście do 18 marca 2024 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Formularz ofertowy powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta artykułów artystycznych i biurowych 2024 r.”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia, anulowanie niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Rozstrzygnięcie:

18 marca 2024 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia do godziny 15:00.

Warunki płatności: Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Rajmund Brzozowski tel. 513-633-040

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Złożona oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora Justynę Miszczuk, z siedzibą przy ul. Główna 8, 18-100 Łapy,

Administrator, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@dklapy.pl

Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego.

Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane firmie świadczącej usługi poczty elektronicznej, osobom upoważnionym przez Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.

Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu(i)prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Podanie przez Pana(ią) danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest warunkiem zawarcia umowy.

Pana(i) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.