Logo Dom Kultury w Łapach

Dostawa pelletu rok 2017.2

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu Kod CPV 09111400-4 oraz konserwacji kotłów KLMOSZ polegającą na czyszczeniu kotłów i przewodów dymowych łączących z kominem (CZOPUCH) 1x w miesiącu oraz wymianą uszczelek i czujnika temperatury na podajniku w miarę potrzeb.

Pobierz w informacje w pliku PDF

II. Specyfikacja:

1. Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 30 ton do wiejskich placówek Domu
Kultury w Łapach:
a) Uhowo 14 ton, kocioł KLIMOSZ DUO 45
b) Płonka Kościelna 8 ton, kocioł KLIMOSZ DUO 25
c) Łapy-Szołajdy 8 ton, kocioł KLIMOSZ DUO 15
z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie styczeń – grudzień 2016 r.
2. Długość do 40 mm
3. Średnica do 8 mm
4. Wartość opałowa od 19 000 kJ/kg
5. Wilgotność max. 10 %
6. Zawartość popiołu do 1,5 %
7. Opakowanie jednostkowe od 15 – 40 kg
8. Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub
telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
złożenia takiego zamówienia.
9. Oferent musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do
wykonywania czynności przy w/w kotłach grzewczych.

III. Warunki płatności:

Płatność następować będzie zgodnie z ilością dostarczonego pelletu w terminie 14 dni odDom Kultury w Łapach 18-100 Łapy, ul. NowyRynek 15 tel. 85 715 2300,fax. 85 715 2071
email. kultura@dklapy.pl
NIP: 966-05-73-936
wystawienia faktury VAT.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
V. Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
3. Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)
4. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
VII. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną dyrektor@dklapy.pl,, pocztą tradycyjną
na adres Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA:

23.01.2017 do godz. 15:00 liczy się data
wpływu.
IX. Rozstrzygnięcie oferty nastąpi do dnia 24 stycznia 2017 r.

Informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz lapy.pl