Gra miejska

Organizatorami gry miejskiej „Odkryj skarby miasta”  realizowanej na terenie miasta Łapy jest Dom Kultury w Łapach29 września 2013 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

[format pdf]

„Odkryj skarby miasta"

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorami gry miejskiej „Odkryj skarby miasta” (zwanej dalej „Grą”), realizowanej na terenie miasta Łapy jest Dom Kultury w Łapach zwanym w dalszej części Organizatorem.
2. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora

§ 2. Uczestnicy

2.1. Gra Miejska jest Grą Rowerową. Uczestnictwo w Grze tylko na własnych rowerach.
2.2. Organizator nie zapewnia rowerów dla Graczy.
2.3. Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Dolna granica wieku 10 lat.
2.3.a) Uczestnicy w wieku 10 lat biorą udział w Grze tylko z prawnym opiekunem.
2.3.b) Uczestnicy w wieku 13 – 18 lat biorą udział w Grze za pisemną zgodą rodziców. Zgoda rodziców (załacznik 1.) musi zostać podpisana i złożona w dniu imprezy w BAZIE GRY na 30 minut przed startem.
2.4. Uczestnicy biorący udział w Grze zostaną podzieleni na trzy  kategorie:
2.4.1. Kategoria S – dzieci w wieku od 10 do 12 lat biorący udział w Grze tylko z prawnym opiekunem
2.4.2. Kategoria M – młodzież w wieku od 13 do 18 lat
2.4.3. Kategoria L – dorośli
2.5. Organizowana Gra Rowerowa jest Rowerową Grą Miejską. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego obowiązujących na terenie naszego kraju.
2.6. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
2.7. Uczestnictwo w Rowerowej Grze Miejskiej jest bezpłatne.
2.8. Uczestnik bierze udział w Grze w stroju zapewniającym jego widoczność na drodze. Musi posiadać kamizelkę odblaskową, kask i inne przedmioty według uznania (naklejki, nalepki i inne).
2.9. Organizator zapewnia atrakcyjne Nagrody w każdej kategorii.
2.10. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3. Zasady Gry

3.1. Start gry w Bazie Gry zlokalizowanej w Parku przed Domem Kultury w Łapach 29 września o godzinie 15.00.
3.2. Rejestracja uczestników odbywać się będzie tego samego dnia od 13.00 do 14.30 w Bazie Gry.
3.3. Każdy uczestnik otrzyma Kartę Gry, w której znajdzie Instrukcję Gry, Opisy Punktów Gry oraz inne podpowiedzi lub zadania.
3.4. Na terenie Miasta Łapy zlokalizowanych jest 9 Punktów Gry.
3.5. Warunkiem zaliczenia Gry jest dotarcie do minimum 7 Punktów Gry i zdanie Karty Gry do Bazy Gry do godziny 17.15 tego samego dnia. Późniejsze oddanie Karty Gry do Bazy Gry skutkować będzie dyskwalifikacją.
3.6. Gra polegać będzie na odgadnięciu z opisów Punktów Gry znajdujących się w Karcie Gry, udanie się do danego Punkty Gry, odnalezienie Agenta oraz wykonanie jednego Zadania Specjalnego dodatkowo punktowanego zleconego przez Agenta.
3.7. Uczestnik może lub nie musi wykonywać Zadań Specjalnych zleconych przez Agenta Gry.
3.8. Każde prawidłowe wykonanie zadania to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.
3.9. Punktację w poszczególnych Punktach Gry ustala Organizator. Informacje o ilości przewidywanych punktów do zdobycia znajdą się w Karcie Gry..
3.10. Tematem Gry są miejsca i zagadki związane z kulturą, dziedzictwem, przyrodą i historią Miasta i Gminy Łapach.
3.11. Uczestnik sam ustala trasę Gry i sam wybiera kolejność i ilość Punktów Gry, które chce wykonać.
3.12. W trakcie trwania Gry Gracz może skorzystać z podpowiedzi Agenta Ratunkowego dzwoniąc z trasy Gry pod numer telefonu 504 012 169

§ 4. Wyłanianie zwycięzców

4.1. Gra toczy się na punkty. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji jest liczba zdobytych punktów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja).
4.2. Wygrywa ten, który zakończy Grę z największą łączną liczbą punktów, a drugie i trzecie miejsce zajmą kolejno inni Gracze, z największą łączną liczba punktów.
4.3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi o godzinie 18.00 tego samego dnia.

§ 5. Nagrody

5.1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe.

§ 6. Postanowienie końcowe

6.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie każdego z Organizatorów i na stronie internetowej www.dklapy.pl
6.2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
6.3. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: Dom Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15 18-100 Łapy.
6.4. Reklamacje wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w ciągu 30 dni.
6.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej www.dklapy.pl
6.6. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Dom Kultury w Łapach. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
7.7. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.

Załącznik nr 1. ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ

„ODKRYJ SKARBY MIASTA” ŁAPY 2013

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż:
Imię i Nazwisko dziecka: ______________________________________
data urodzenia:_________________________________
pozostaje pod moją władzą rodzicielską lub jestem opiekunem prawnym dziecka.

Zapoznałem(-łam) się z regulaminem gry miejskiej „Odkryj skarby miasta”, akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym okoliczność, iż Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także iż uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko i w konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez moje Dziecko w ww grze.

Brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze.

Wyrażam zgodę na publikację na łamach „Gazety Łapskiej” oraz na stronach internetowych organizatorów ww. gry, wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego Dziecka, na zasadach, o których mowa w Regulaminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15 18-100 Łapy, danych osobowych mojego Dziecka dla celów związanych z jego uczestnictwem w Grze.

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna: ____________________________________
adres zamieszkania: ____________________________________
telefon kontaktowy: ____________________________________