Informacja. monitoring wizyjny

Informacja Administratora w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dbajodane.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia Administratora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Monitoring obejmuje teren przyległy do budynku oraz wewnętrzne części wspólne budynku, tj. korytarze oraz klatki schodowe, salę kinową.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych, sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu wiąże się z utrwaleniem Pani/Pana wizerunku i jest niezbędne w celu przebywania i poruszania się po terenie Administratora.
  10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.