Logo Dom Kultury w Łapach

Klub Urwisa – 3 etaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy wychowawcy-opiekuna w klubie dziecięcym pn. „Klub Urwisa” – 3 etaty

Stowarzyszenie „KUL-TURYSTA” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy – wychowawcy-opiekuna w klubie dziecięcym pn. „Klub Urwisa”.

Prezes Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA” na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech /Dz. U. Nr 45; poz.235 / ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy – wychowawcy-opiekuna w klubie dziecięcym pn. „Klub Urwisa”.

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat :

a/ niezbędne :
– Wykształcenie średnie lub wyższe: pielęgniarka, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy 

lub wykształcenie co najmniej średni oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat trzech / art.16, pkt 2 oraz 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech /,
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
– Obywatelstwo   polskie,                                                                                
– Nieposzlakowana opinia.

b/ pożądane :

– Doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech,
– Kreatywność i komunikatywność,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Zdolności manualne.

II. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku :
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,               3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,                                                                   4. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbałość o ich zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny z uwzględnieniem indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka,
5. Realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć w oparciu o plan zajęć,
6. Organizowanie w okresie lata zabaw na świeżym powietrzu,
7. Wykorzystywanie w pracy z dziećmi utworów muzycznych i literackich oraz własnoręcznie wykonanych pomocy oraz doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dzieci,
8. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz należytych warunków sanitarno – higienicznych,
9. Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi  z zakresu : karmienia, mycia, układania do snu,  przewijania, wysadzania na nocniki itp. a także wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania tych czynności,
10. Współpraca z Rodzicami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.

III. Wymagane dokumenty :

1. Curriculum Vitae  /CV/  oraz  list motywacyjny,

2. Kserokopia dokumentu poświadczającego  wykształcenie /oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej/,

3. Kserokopie innych dokumentów  poświadczających  posiadane kwalifikacje i umiejętności,

4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, 

 6. Koncepcja pracy z grupą dzieci w wieku 1-3 roku życia w okresie 1 miesiąca, 

7. Osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi zobowiązane są załączyć referencje.

IV. Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó źn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

V. Warunki pracy i płacy:

Z pracownikiem zostanie zawarta pierwsza umowa o pracę na czas określony, na okres 3 msc. Kolejna umowa o pracę, zostanie zawarta na czas określony – do 30.09.2014 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Projektu przy ul. Głównej 8, lok. 18, lub przesłać na adres: Stowarzyszenie „KUL-TURYSTA”, ul. Łąkowa 53, 18-100 Łapy, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawcy-opiekuna w klubie dziecięcym pn. „Klub Urwisa” do dnia 19 II 2013 r., w godz. 16.00 – 20.00.
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
Osoby zakwalifikowane /po dokonanej analizie złożonych dokumentów/ zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia – Marta Dzielnicka pod nr tel. 510 404 039.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.kluburwisa.org, www.lapy.podlasie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl).

Marta Dzielnicka
Prezes Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA”

donator