Klub Urwisa

Klub Urwisa  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr konkursu: DWF_1.5_1.2012 – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Dnia 1 listopada 2012 stowarzyszenie „KUL-TURYSTA”, w partnerstwie z Domem Kultury w Łapach rozpoczęło realizację projektu pod nazwą "Klub Urwisa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu stworzenie warunków umożliwiających powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Środkiem zmierzającym do urzeczywistnienia celu projektu jest stworzenie klubu dziecięcego, który pomoże bezrobotnym rodzicom powrócić do czynnego życia zawodowego. Do zadań klubu dziecięcego należeć będzie w szczególności:

– zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

– zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej, przez prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych „wychowanie przez sztukę”, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

Klub dziecięcy zlokalizowany zostanie w Łapach, przy ul. Cmentarnej 23.

Rozpoczynamy działalność 1 kwietnia 2013 r.

Rekrutacja do KLUBU URWISA będzie miała charakter ciągły, zaś jej pierwszy etap ruszy już w styczniu!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na nasza stronę internetową www.kluburwisa.org oraz do Biura Projektu przy ulicy Głównej 8 lok. 18.