Konkurs na oddolne inicjatywy społeczne

Konkurs przeprowadza Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania Akademia Lidera Lokalnego realizowanego w projekcie pt.: „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pomysły zgłoszone w konkursie powinny:
wzmacniać solidarność sąsiedzką/ więzy sąsiedzkie
być realizowane na terenie gminy Łapy i adresowane do jego mieszkańców,
być przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych,
włączać mieszkańców Łap
być bezpłatne dla odbiorców zadania.

Nabór pomysłów będzie prowadzony w dwóch terminach:

od 23 marca do 6 kwietnia 2022

oraz

od 1 czerwca do 15 czerwca 2022 roku.

W każdym z naborów wybranych zostanie nie więcej niż 6
projektów o minimalnej wartości 3000 zł.

Regulamin, pliki i dodatkowe informacje spakowane zipem tutaj: https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/03/inicjatywy.zip