konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny „Łapy w barwach jesieni”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łapy i odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  1. Uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
  2. Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
  3. Uczniowie szkół średnich

Tematyka pracy: „Łapy w Barwach Jesieni”. Praca powinna przestawiać dowolne miejsce / krajobraz z terenu Gminy Łapy w jesiennych barwach.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Praca powinna być wykonana przez dziecko / młodzież z danej kategorii wiekowej. Prace wykonane z pomocą osoby dorosłej nie będą oceniane.

Technika i format pracy: ocenie będą podlegały tylko prace formatu A3.
Technika wykonania prac jest dowolna: farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, piórkiem, itp. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze technicznym lub typu brystol. Nie będą oceniane malowidła na
szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny, wyklejanek, materiałów sypkich.

Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom, przechodzą na własność Organizatora.

Prace niespełniające wymaganych kryteriów nie będą podlegały ocenie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz Zezwolenia na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. Każda praca powinna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację autora pracy (imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy).

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zezwoleniem na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku należy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach (pokój numer 209).

Czas trwania konkursu: termin dostarczenia prac: do 16 października 2023 r. do godz. 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu oraz informacja o terminie wręczenia nagród laureatom konkursu nastąpi do dnia 31 października 2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu facebookowym Domu Kultury w Łapach.