zloty mikrofon baner

Złoty mikrofon

Tutaj pobierz REGULAMIN Konkursu Złoty Mikrofon

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia  do konkursu

Wypełnione zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

I. DATA I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

 • 27 października 2022 r

 • Dom Kultury w Łapach
 • ul. Główna 8, 18-100 Łapy

II.  CELE KONKURSU:

 1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych,
 2. Promocja twórczości dzieci i młodzieży,
 3. Wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów, instruktorów i nauczycieli,
 4. Rozwijanie talentów estradowych i walka z tremą,
 5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

III.  Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs ma zasięg gminny, podział na kategorie wygląda następująco:

 • przedszkola, klasy 0 ; kategoria 1
 • 1 - 4 klasa szkoły podstawowe; kategoria 2
 • 5 - 8 szkoły podstawowe; kategoria 3
 • zespoły; kategoria 4

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez uczestnika

wypełnione karty zgłoszenia uczestnika

wypełnione zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

na adres m.lapinska@dklapy.pl do dnia 13.10.2022r.

3. Podkłady muzyczne (w formacie mp3) należy wysłać do dnia 20 października 2022 r. na adres email: r.brzozowski@dklapy.pl (w temacie wpisując: złoty mikrofon 2022, w treści imię i nazwisko wykonawcy), pliki większe niż 10 MB, przesłać za pomocą stron pomocnych w wysyłaniu dużej wagi plików np. dysk google,  www.wetransfer.com; www.wyslijto.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo pominięcia udziału w przesłuchaniach uczestnika, który przyśle nagranie w innym formacie

5. Instytucja delegująca może zgłosić :
• Soliści → maks. 4 osoby,
• Zespoły → maks. 2 zespoły → od 3 osób do maks. 12 osób.

6. Każdy wykonawca wykonuje jedną piosenkę z własnym podkładem: akompaniament na żywo (Organizator udostępnia fortepian) lub w formacie mp3.

7. Piosenka powinna być w języku polskim i dostosowana do wieku wykonawcy. Prosimy o rozważny wybór tekstów piosenek wykonywanych przez najmłodszych.

8. Dyskwalifikowani będą uczestnicy, wykonujący utwory, które zawierają teksty o przemocy, dyskryminacji rasowej, treści erotyczne. Uczestnicy przy wyborze sugerują się piosenkami popularnymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich treści jednoznacznie promują kult ciała, nieczystość seksualną oraz agresję.

9. Podczas konkursu Organizator zapewnia nagłośnienie: mikrofon, możliwość odtworzenia podkładu muzycznego na sprzęcie nagłaśniającym oraz fortepian.

Nie zapewniamy akompaniatora.

IV. Przebieg konkursu

1. Konkurs odbędzie 27 października 2022 r., początek przesłuchań przewidziany jest o godzinie 10.00.

2. Plan konkursu wokalnego:
27 października 2022r. (czwartek)

godz. 9:00 → próby mikrofonowe
godz. 10:00 → prezentacje uczestników
ok. godz. 15:00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

3. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania podkładu na adres r.brzozowski@dkLapy.pl do dnia 20.10.2022 r.

4. Przesłuchania drugiego etapu są otwarte dla publiczności.

5. Czas prezentacji uczestnika nie może przekraczać 5 min.

V. Ocena

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu składająca się z muzyków dokona oceny wykonawców w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika, umiejętności wokalne,

b) dykcja, intonacja, warunki głosowe,

c) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki, interpretacja wybranego utworu.

2. Komisja Konkursowa na podstawie ww. kryteriów wyłoni laureatów dokonując oceny w punktacji od 0-3 w każdej kategorii.

VI. Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w KONKURSIE WOKALNYM GMINY ŁAPY „Złoty mikrofon 2022”, natomiast laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki rzeczowe za zdobyte miejsca.

2. W każdej kategorii będzie przyznana nagroda GRAND PRIX Dyrektora Domu Kultury w Łapach.

VII. Sprawy organizacyjne

1. Uczestnik pokrywa koszty przejazdu i ubezpieczenia.

2. Uczestnikowi niepełnosprawnemu towarzyszy opiekun.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Dom Kultury w Łapach:  odpowiedzialna: Marlena Łapińska tel: 504-666-520

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, mail: sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.

 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8, 18-100 Łapy

Konkurs odbędzie 27 października 2022 r.,

początek przesłuchań przewidziany jest o godzinie 10:00.

Plan konkursu wokalnego:

27 października 2022r. (czwartek)

godz. 9:00 → próby mikrofonowe

godz. 10:00 → prezentacje uczestników

ok. godz. 15:00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Protokół Jury

Jury w składzie: Dorota Nysztor, Urszula Dworakowska oraz Edyta Łapińska postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria KLASY I-IV

Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Barbara Pietraszko

Miejsce I – Wiktoria Kłosek

Miejsce II – Aleksandra Kurzyna

Miejsce III – Maja Noa Rybak

Wyróżnienie – Jan Ciborowski

Wyróżnienie – Anna Nierodzik

Wyróżnienie – Hanna Surmacewicz

Wyróżnienie – Paweł Walczuk

Wyróżnienie – Kalina Zatyka

Wyróżnienie – Katarzyna Ułanowicz

Kategoria KLASY V-VIII

Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Milena Łapińska

Miejsce I – Zuzanna Dzielnik

Miejsce II – Aniela Karasiewicz

Miejsce III – Adrian Sawicki

Wyróżnienie – Natalia Olejnik

Wyróżnienie – Anita Kiszko

Wyróżnienie – Lidia Łupińska

Wyróżnienie – Anna Łapińska

Wyróżnienie – Alicja Walesieniuk

Kategoria ZESPOŁY

Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Rita Onopa, Marcelina Roszkowska, Zofia Łupińska, Wiktoria Łapińska

Miejsce I – Śpiewające Smerfy

Miejsce II – Barbara Pietraszko i Michał Świsłocki

Miejsce III – Zofia Warakomska, Wiktoria Czajkowska, Aleksandra Czasnowicz, Zofia Olechwierowicz, Łucja Onopa, Katarzyna Ułanowicz

Wyróżnienie – Amelia Krawczuk, Maria Sielewińska, Maja Zambrzycka, Julia Żochowska, Maja Zawada