Złoty mikrofon

plakat konkurs złoty mikrofon 2021

Tutaj pobierz REGULAMIN Konkursu Złoty Mikrofon

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia solisty do konkursu

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia zespołu do konkursu

I. DATA I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

 • 04 – 05 listopada 2021 roku

 • Dom Kultury w Łapach

 • ul. Główna 8, 18-100 Łapy

II.  CELE KONKURSU:

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.

2. Promocja twórczości dzieci i młodzieży.

3. Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

III.  PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny o tematyce dowolnej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

2. Jury festiwalu powołują organizatorzy.

3. Plan Przeglądu:

04 listopada 2021 r. (czwartek) GRUPA I

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

godz. 12.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

05 listopada 2021 r. (piątek) GRUPA II i III

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

ok. godz. 15.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

4. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 (soliści) oraz załącznik nr 2 (zespół) do niniejszego regulaminu→

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia solisty do konkursu

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia zespołu do konkursu

 należy przesłać do dnia 02 listopada 2021 roku na adres:

DOM KULTURY W ŁAPACH Ul. GŁÓWNA 8, 18-100 ŁAPY

z dopiskiem Złoty Mikrofon 2021 lub mailem: r.brzozowski@dklapy.pl

5. Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

- muzykalność

- indywidualność artystyczną,

- poziom warsztatu wykonawczego,

- ogólny wyraz artystyczny.

Organizatorzy przewidują nagrody we wszystkich grupach i kategoriach oraz nagrodę GRAND PRIX.

6. Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na instrumencie klawiszowym lub inny).

Podkłady muzyczne należy wysłać do dnia 19 października 2021 na adres mail: r.brzozowski@dklapy.pl

(w temacie wpisując: Złoty Mikrofon 2021, w treści imię i nazwisko wykonawcy)

7. Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy, wzmacniacz basowy i gitarowy, mikrofony.

Przepisy ogólne:

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

2. Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, mail: sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.

 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8, 18-100 Łapy

04 listopada 2021 r. (czwartek) GRUPA I

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

godz. 12.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

05 listopada 2021 r. (piątek) GRUPA II i III

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

ok. godz. 15.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Protokół jury konkursu wokalnego Gminy Łapy „Złoty mikrofon 2021”

Jury konkursu wokalnego „Złoty mikrofon 2021” w składzie:

Wiktoria Wnorowska – dyrektor Domu Kultury w Łapach,

Anna Piotrowska – skrzypaczka, instruktor w Domu Kultury w Łapach,

Dariusz Gumowski – kierownik merytoryczny Domu Kultury w Łapach,

po wysłuchaniu 18 występów postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

Grupa 1 – przedszkola, klasy 0

I miejsce: Barbara Pietraszko

Grupa 2 – SP, klasy I-IV

I miejsce – Aleksandra Kurzyna

II miejsce – Kadeci DK Łapy

II miejsce - Świetliki ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach

III miejsce - Aleksandra Łuniewska

III miejsce – Jakub Borowski

Wyróżnienia:

Kalina Zatyka

Róża Roszkowska

Katarzyna Ułanowicz

Grupa 3 – SP, klasy V-VIII

I miejsce – Zuzanna Porowska

II miejsce – Natalia Olejnik

III miejsce – Anna Karpowicz

III miejsce - Wiktoria Porowska

Wyróżnienie: Adrianna Jaworowska

Grand Prix – Maja Zdrodowska

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru