Nabór instruktora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i wokół.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):
obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie; 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

 
UMIEJĘTNOŚCI:
dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”.
kserokopia referencji lub opinii;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 
oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku; 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 19 czerwca 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyniku naboru do 22 czerwca 2020 r. 

INNE INFORMACJE
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową  lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łapy i Domu Kultury Łapy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Łapińska