NABÓR INSTRUKTORA. BOKINY [6]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
  • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
  • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
  • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
  • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
  • Układanie planu pracy placówki,
  • Dbanie o powierzenie mienie,
  • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
  • Ogrzewanie budynku zimną