Nabór instruktora. Łapy

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświaty, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Tworzenie treści na stronę internetową,
 • Podążanie za trendami w działalności kulturalnej,
 • Pomoc w realizowaniu imprez od momentu planowania do zakończenia,
 • Znajomość potrzeb środowiska,
 • Współtworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych,
 • Realizacja bieżących spraw placówki
 • Współpraca przy realizacji wniosków finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Dbanie o powierzenie mienie.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora Domu Kultury w Łapach” lub przesyłać pocztą do dnia 8 marca 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.