Nabór instruktora. Łupianka Stara

DYREKTOR DOMU KULTURY W ŁAPACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Instruktora Edukacji Artystycznej w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: Świetlica Wiejska w Łupiance Starej

1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 1. współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,

 2. organizowanie imprez/wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 3. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,

 4. tworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych,

 5. rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,

 6. dbanie o powierzenie mienie,

 7. utrzymanie obiektu w czystości,

 8. wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie minimum średnie ( mile widziane: wyższe);

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

 6. dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 1. dokładność;

 2. własna inicjatywa w działaniu;

 3. umiejętność dobrej organizacji pracy;

 4. umiejętność pracy w zespole;

 5. kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 207 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora edukacji artystycznej w świetlicy wiejskiej w Łupiance Starej” lub przesyłać pocztą do dnia 27.01.2023 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 85 175 23 00, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.