Nabór na stanowisko grafika w Łapach

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: grafik – fotograf

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno- promocyjnych Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek.
 • Projektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych, folderów, zaproszeń, banerów oraz innych materiałów informacyjno – promocyjnych.
 • Współpraca z placówkami podległymi Domu Kultury w zakresie realizacji projektów graficznych na ich potrzeby.
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Dom Kultury i placówki podległe.
 • Ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
  Wykonywanie prac o charakterze reklamowym (banery, plakaty, foldery. itp) oraz artystycznym (plakaty artystyczne, albumy, itp).
 • Układanie tekstu wraz z obrazami w spójną całość do druku
 • Umiejętność wykonywania fotografii reklamowych i stosowania ich w projektach graficznych.
 • Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie zadań i obowiązków służbowych w szczególności: przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 207 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora Domu Kultury w Łapach” lub przesyłać pocztą do dnia 28 września 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.