Logo Dom Kultury w Łapach

Nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-pomoc-ksiegowej-1.pdf

Wymagane oświadczenia:

https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-pomoc-ksiegowej-2.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• przyjmowanie, dekretowanie, kompletowanie dokumentów księgowych zgodnie z określonymi zasadami ustawy o rachunkowości;
• analizowanie kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów;
• sporządzanie sprawozdań, analiz i innych informacji zgodny z obowiązującymi w tym zakresie prawa;
• prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi;
• pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowej;
• sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczeń, umów, aneksów itp.;
• obsługa komputera, urządzeń informatycznych oraz biurowych, pakietu Microsoft Office;
• obsługa programów księgowych (mile widziana: PŁATNIK, GRATYFIKANT, SYMFONIA);
• prowadzenie spraw związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym- obsługa kasy fiskalnej;
• sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych w portalu GUS, ZUS, US, do Urzędu Miejskiego oraz innych wynikających z przepisów prawa.
• Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałych niskocennych, WNiP oraz tabeli amortyzacyjnej tych środków, WNiP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Pomoc w sporządzaniu i nadzór nad zgodnością wydatków z planem finansowym Domu Kultury.
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Domu Kultury lub Z-cę oraz Głównego Księgowego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków a wynikających ze specyfikacji pracy komórki finansowo-księgowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie: wyższe (mile widziane:ekonomiczne)
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość obsługi programu PŁATNIK, Windows, programów pakietu MS Office, programów księgowych,
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

IV. UMIEJĘTNOŚCI:
• Znajomość podstaw księgowości, kadrowych;
• znajomość obsługi kasy fiskalnej;
• znajomość obsługi programu PŁATNIK, Gratyfikant,
• dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa;
• umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego.
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.
 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko Młodszego specjalisty ds. księgowości” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel.85 715 23 00, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.