Nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi informatyczno dźwiękowej

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi informatyczno dźwiękowej w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/01/nabor-inf-dzwiek.pdf

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych,

realizacja dźwięku i oświetlenia estradowego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń odbywających się na sali widowiskowej, przy użyciu urządzeń i zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Domu Kultury;

praca na urządzeniach Digico s31′ AVOLITES QUARTZ;

obsługa i serwis sprzętu komputerowego i biurowego (systemy Windows i Linuks);

współorganizacja wydarzeń kulturalnych, koncertów, obchodów okolicznościowych, spotkań i innych podobnych uroczystości;

współpraca z lokalnymi instytucjami;

gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;

obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;

wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;

• Wykształcenie minimum: średnie lub wyższe;

• Pełna zdolność do czynności prawnych;

• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

inicjowanie oraz proponowanie wdrożeń i ulepszeń systemów w firmie,

własna inicjatywa w działaniu,

umiejętność pracy w zespole,

kultura osobista,

samodzielność i dobra organizacja pracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.

,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. obsługi informatyczno dźwiękowej” lub przesyłać pocztą do dnia 10 stycznia 2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,

tel. 857 152 300, 504 012 169

• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.