Niepodległość oczami dzieci. Konkurs

Organizatorami Gminnego Konkursu Plastycznego „Niepodległość oczami dzieci” są: Fundacja Aktywizacja i Dom Kultury w Łapach.

Pobierz regulaminmetryczka pracy w .PDF

Cele konkursu to:

– pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży
– propagowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny
– popularyzacja wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, o odzyskaniu niepodległości oraz o najważniejszych postaciach, związanych z tym wydarzeniem i jego znaczeniu dla współczesnej historii Polski.

Temat/ technika

Temat konkursu można przedstawić w plastycznej kompozycji, w oparciu o symbole takie jak barwy narodowe, godło, flaga, daty, postacie, wydarzenia, z wykorzystaniem różnorodnych technik – rysunku, malarstwa, kolażu, grafiki komputerowej (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina itp.). Nadsyłane prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4.

Warunki konkursu/ uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu gminy Łapy. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.
Prace oceniane będą w kategoriach:

kat. 1/ 6 – 10 lat
kat. 2/ 11 – 13 lat
kat. 3/ 14 – 16 lat
kat. 4/ 17 – 19 lat.

Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełniona metryczką zawierającą (pobierz wzór plik.pdf):

– imię i nazwisko autora, wiek,
– nazwa szkoły,
– telefon kontaktowy do szkoły,
– imię i nazwisko nauczyciela.

Terminy

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15,
do dnia 26 października 2018 r.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 6 listopada 2018 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: dklapy.pl
Podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 11 listopada 2018 r.
Prace nienagrodzone mogą być odebrane do końca grudnia 2018 r.

Nagrody:

Pula wszystkich nagród wynosi trzy tysiące złotych.

Uwagi końcowe

Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
Nie zwracamy prac laureatom konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy).  Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji oraz publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Gminny Konkurs Plastyczny „Niepodległość oczami dzieci”