Ochrona imprezy masowej. Zapytanie ofertowe nr 3 /2023 z dnia: 05.05.2023 r

Zapytanie ofertowe nr 3 /2023 z dnia: 05.05.2023 r.
Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej : Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023.

Zapytanie ofertowe nr 3 /2023 PDF

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprezy masowej festynu „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023 oraz niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia imprezy masowej, tj. plan zabezpieczenia imprezy masowej wraz z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.
Po stronie Wykonawcy leży:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy plenerowej w dniu jej trwania oraz koncertu finałowego na terenie Stadionu Miejskiego w Łapach.
2. Zabezpieczenie imprezy – ochrona:
a) 14:00 – 18:00 – 10 osób
b) 18:00 – 23:00 – 24 osoby

Czas wykonania zamówienia: 02.07.2023r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena
• Dotychczasowa współpraca
• Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Klim, pod numerem telefonu: 504-666-520, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 17.05.2023r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca
• Oferty niekompletne będą odrzucone.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.