Ochrona. Zapytanie ofertowe nr 3/2024 z dnia: 3.04.2024 r

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej :
Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2024.

Zamawiający:

Dom Kultury w Łapach

ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprezy masowej festynu „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2024 oraz niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia imprezy masowej, tj. plan zabezpieczenia imprezy masowej wraz z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Po stronie Wykonawcy leży:

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy plenerowej w dniu jej trwania oraz koncertu finałowego na terenie Stadionu Miejskiego w Łapach.
 2. Zabezpieczenie imprezy – ochrona:
  • 14:00 – 18:00 – 10 osób
  • 18:00 – 23:00 – 24 osoby

Czas wykonania zamówienia: 16.06.2024r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:   

 • Cena – 70%
 • Dotychczasowa współpraca– 20%
 • Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku) – 10%

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Klim, pod numerem telefonu: 85 715 23 00,
 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres do dnia 12.04.2024 r. :

 1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; 
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

 • Oferty niekompletne będą odrzucone.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 • Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.