Nabór instruktora. Uhowo

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA:  1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
 • Tworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
 • Dbanie o powierzenie mienie.
 • Utrzymanie obiektu w czystości.
 • Ogrzewanie budynku zimą.
 • Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum: średnie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
 • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładność;
 • własna inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Uhowie” lub przesyłać pocztą do 8 marca dnia 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Natura u!ważna

Dom Kultury w Łapach pozyskał środki na realizację projektu „Natura u!ważna” w ramach konkursu organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku „Zapraszamy do Gry-Lokalne projekty Edukacji Kulturowej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura. Partnerem projektu była Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie.

Projekt trwał od 28 sierpnia do 10 października 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie, i skierowany był do dzieci zamieszkałych w Uhowie.

Miał na celu zapoznanie i uwrażliwienie młodych mieszkańców otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego.

Pomimo trwającej pandemii udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.

Założony program był bardzo szeroki i interesujący. Zajęcia prowadzili specjaliści, pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, właścicielka pracowni „Makutra” w Uhowie oraz instruktor plastyki z Domu Kultury w Łapach.

Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach w trakcie projektu.

Odbyły się warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej, warsztaty przyrodniczo-chemiczne podczas których poznawały cechy Narwiańskiego Parku Narodowego. Samodzielnie wykonywały badania na próbkach gleby i wody. Uczyły się jak bezpiecznie łapać i rozpoznawać motyle i ważki. Poznawały i zbierały rośliny z których stworzyły zielnik. Odwiedziły siedzibę Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie oraz stajnię „Tradycja” w Uhowie.

Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w projekcie „Natura u!ważna”, tytuł „Młodego odkrywcy doliny Narwi” oraz drobne upominki ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.

Koordynator projektu Dariusz Gumowski

4 września 2020 r. Podczas spotkania organizacyjnego dzieci zapoznały się z programem i ideą całego projektu. Następnie, na wcześniej przygotowanych kartonach wykonały wstępne prace malarskie przedstawiające naturę. Namalowały najbardziej popularne i znane elementy natury: drzewa, kwiaty, ryby, ślimaki, koty, jelenie itd. Z wszystkich prac powstanie instalacja „Pomnik natury”.

Zajęcia prowadził instruktor plastyki Dariusz Gumowski z Domu Kultury w Łapach.

9 września 2020 r. Warsztaty przyrodnicze „W jakim celu powstał Narwiański Park Narodowy- Potrzeby ochrony przyrody – My jako część przyrody – gleby w Narwiańskim PN”

Pani Monika Olszewska z Narwiańskiego Parku Narodowego zabrała dzieci na wycieczkę pieszą nad rzekę. W bardzo interesujący sposób przedstawiła dzieciom ogólny charakter doliny Narwi zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z glebą.

Uczestnicy pobrali próbki torfu, piasku i gleby. Po powrocie do Domu Kultury, dzieci przeprowadziły badania PH próbek gleby, poznając ich właściwości.

Zajęcia prowadziła Monika Olszewska z NPN

11 września 2020 r. Warsztaty plastyczno-ekologiczne „Natura – instalacja z kartonów”.

Dzieci dokończyły malowanie prac plastycznych na kartonach. Następnie ze wszystkich pomalowanych kartonów została zbudowana monumentalna, prawie trzy metrowa konstrukcja przypominająca pomnik. Nazwaliśmy ją „Pomnik natury”.

Zajęcia prowadził instruktor plastyki Dariusz Gumowski, z Domu Kultury w Łapach.

14 września 2020 r. Warsztaty biologiczno – chemiczne na terenach nadrzecznych „Fauna Narwiańskiego Parku Narodowego – ssaki, ptaki, bezkręgowce”.

Temat kolejnych warsztatów był bardzo szeroki, a dotyczył fauny Narwiańskiego Parku Narodowego. Podczas wycieczki na nadrzeczne łąki dzieci łapały w specjalne siatki różne owady: motyle, ważki itp.

Prowadzący warsztaty Joao Matos da Costa z NPN opowiadał o złapanych owadach, a następnie były one wypuszczane na wolność. W drugiej części warsztatów w sali WDK wyświetlono slajdowisko o ssakach, ptakach i bezkręgowcach zamieszkujących dolinę Narwi.

Zajęcia prowadził prowadził Joao Matos da Costa z NPN.

16 września 2020 r. Warsztaty ekologiczne: „Flora Narwiańskiego Parku Narodowego, Narew rzeka anastomozująca, właściwości wody”.

Dzieci kolejny raz wybrały się nad rzekę, tym razem aby zbadać właściwości wody i poznać mieszkańców rzeki, czyli ryby, żaby, raki, małże itd.

Na wstępie odwiedziły wieżę widokową. Następnie specjalnymi siatkami próbowały złapać interesujące okazy, co nie było takie łatwe. Złapane zwierzątka, po prezentacji przez Panią Marzennę Bielonko były puszczane z powrotem do rzeki. Pobrano też próbki wody która została przeznaczona do badania PH. Właściwości wody badano już w budynku WDK.

Zajęcia prowadziła Marzenna Bielonko z NPN.

Warsztaty zielarskie
19.09.2020, wycieczka piesza nad rzekę, rozpoznawanie i zbieranie roślin.
26.09.2020, wycieczka piesza na łąkę, rozpoznawanie i zbieranie roślin.
7.10 .2020, wykonanie zielnika.

Podczas warsztatów zielarskich dzieci wyruszały na pobliską łąkę, celem zebrania interesujących ziół i kwiatów. Prowadząca warsztaty Joanna Manoś z Uhowa w przystępny sposób opisała najbardziej popularne rośliny spotykane na łąkach z podkreśleniem nie zrywania roślin, których nie znamy lub które są pod ochroną.

Zebrane rośliny dzieci włożyły do książek celem wysuszenia i ich spłaszczenia. W następnej części warsztatów uczestnicy uczyli się jak samodzielnie wykonać zielnik, wkleić i podpisać rośliny. Głównym celem zadania było poznanie roślin w najbliższej okolicy.

Zajęcia prowadziła Pani Joanna Manoś z pracowni „Makutra” w Uhowie.

3 października 2020 r. Wycieczka do Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, zwiedzanie z przewodnikiem.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowego parku w Kurowie i wysłuchania opowieści o starych drzewach rosnących na jego terenie.

Następnym punktem wycieczki był spacer po kładce, połączony w wykładem o zwierzętach i roślinach oraz podziwianie doliny z wieży widokowej.

Największą atrakcją było zwiedzanie nowego ośrodka edukacyjnego „Młynarzówka” w Kurowie.

Nowoczesna ekspozycja o walorach Narwiańskiego Parku Narodowego zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie.

Mieliśmy okazję jako jedni z pierwszych podziwiać tą wyjątkową ekspozycję. Na zakończenie wycieczki dzieci uczestniczyły w grach interdyscyplinarnych przygotowanych na terenie ośrodka.

Przewodnikiem po NPN była Pani Monika Olszewska

10 października 2020 r. Odwiedziny stajni „Tradycja” w Uhowie, jazda konna.

Na wstępie odwiedzin dzieci zwiedziły stajnie i zapoznały się z głównymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć z końmi.

Następnie każde dziecko miało okazję wypróbować jazdę konną. Dla niektórych była to pierwsza próba, zakończona sukcesem.

Na zakończenie rozdano pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w projekcie „Natura u!ważna” oraz drobne upominki ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.