Scena, realizacja dźwięku i oświetlenia. Zapytanie ofertowe nr 5/2024

Zamawiający:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; 18-100 Łapy; NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie sceny (scena kompletna z zadaszeniem), nagłośnienia (realizacja dźwięku) i oświetlenia (realizacja oświetlenia) wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń podczas festynu rodzinnego „Przybij Łapę sąsiadowi”. Gwiazdą wieczoru będzie artysta „ Miły Pan”

Po stronie Wykonawcy leży:

 1. Udostępnienie, rozstawienie i złożenie profesjonalnej sceny o wymiarach 8m x 6m
 2. Udostępnienie, rozstawienie i złożenie RISERa pod perkusje min 2m x 2m;
 3. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np. gęsta siatka lub gęsty materiał, szczególnie przy niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
 4. Konstrukcje techniczne muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Organizatora – oferent będzie zobowiązany do przekazania kserokopii atestów Organizatorowi.
 5. Zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą o parametrach:
 • nagłośnienie liniowe marki L-Acoustics, Meyer Sound lub równoważne o mocy 2 x 4 kW; 4 monitory (min. 2 tory), wokale (8 mikrofonów beta 58), di-box stereo x 2, cd/usb player, omikrofonowanie perkusji (SM81x2, E604x4, Beta52), bieżąca obsługa nagłośnienie podczas wydarzenia;
 • oświetlenie sceniczne: 6 ruchomych głów Martin lub równoważne, 6 x głowica ruchoma WASH, białe światło frontowe reflektor PC x 6.

Po stronie Organizatora leży:

Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.

 1. Ubezpieczenie imprezy.
 2. Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Pogotowia Ratunkowego.
 3. Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
 4. Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.

Czas wykonania zamówienia: 14.07.2024 r.

Miejsce wykonania zamówienia:

Wydarzenie kulturalne odbędzie się w na terenie placu przy ul. M. Konopnickiej w Łapach.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena —80%
 • Rekomendacje (załączone do oferty) —5%
 • Dotychczasowa współpraca—15%

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji są udziela Rajmund Brzozowski, pod numerem telefonu: 513 633 040, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 — 15:30.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 26.04.2024 r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

 • Oferty niekompletne będą odrzucone.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 • Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.