widok z okna plakat konkursu

Konkurs Widok z okna

Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie Widok z okna.

Termin nadsyłania prac – 26 czerwca 2020 r.
Przewidywana wartość nagród rzeczowych 600 PLN

Regulamin konkursu

widok z okna plakat konkursu

Organizatorem gminnego konkursu plastycznego pt. Widok z okna jest Dom Kultury w Łapach.
Idea konkursu:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Łapy. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.
Główną ideą konkursu jest pokazanie panoramy jaką widzi uczestnik ze swojego okna, lub jak wyobraża sobie widok przedstawiający mniej lub bardziej znane zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi łapskiej.
Warunki konkursu:
Technika i format prac dowolny.
Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu) i zgodą na przetwarzanie danych na adres e-mail – plastyka@dklapy.pl do dnia 26 czerwca 2020r.
Ustala się kategorie wiekowe autorów prac

kat. I ( klasy I – IV szkoły podstawowe),

kat. II ( klasy V – VIII szkoły podstawowe),

kat. III ( szkoły ponadpodstawowe),

kat. IV ( dorośli ).
Termin nadsyłania prac – 26 czerwca 2020 r.
Uwagi końcowe:
Przewidywana wartość nagród rzeczowych 600 PLN.
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w/w kategoriach:
Kryteria oceny:

samodzielność i staranność wykonania pracy,

zgodność z tematem,

indywidualność wykonania, prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

Prace uczestników konkursu zostaną umieszczone w Wirtualnej Galerii Domu Kultury w Łapach na stronie dkLapy.PL. oraz na fanpageu Domu Kultury

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 30 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: https://dklapy.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Stranc, – tel. 504 229 461, e-mail: plastyka@dklapy.pl.

W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. Matejki 19, reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Łapińską kontakt: dyrektor@dkLapy.pl
  2. Kontakt z osobą nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dkLapy.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Widok z okna”.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.