Wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii 2020.3

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii.

Dom Kultury zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej 14 czerwca 2020 r. tj. festynu z okazji Dni Łap.

Miejsce imprezy: stadion Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej.
Czas trwania imprezy od godziny 16:00 do 23:00.

Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje handlu oraz serwowania podczas imprez tradycyjnych / regionalnych wyrobów gastronomicznych i niealkoholowych typu: pieczywo, wędliny i wyroby garmażeryjne, sery, wyroby cukiernicze, kwas chlebowy itp., także sprzedaży lodów, słodyczy, popcornu, waty cukrowej.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest
Dariusz Gumowski tel. 513105398

Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Oferta katering 2020”
Dom Kultury w Łapach, ul. Matejki 19, 18-100 Łapy

Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2020 r. decyduje data wpływu do Domu Kultury.

Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora DK Łapy w terminie do 22 kwietnia 2020 r.