Katering. Zapytanie ofertowe nr 2 /2024 z dnia: 3.04.2024 r

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty prawa wyłącznej, kompleksowej obsługi gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa na imprezie masowej:  Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2024.

Zamawiający:

Dom Kultury w Łapach

ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa podczas imprezy masowej Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2024.

Po stronie Wykonawcy leży:

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w kubkach plastikowych, przy czym w przypadku sprzedaży alkoholu na terenie będącym terenem imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2023.616 t.j). sprzedaż obejmować będzie napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia od Burmistrza Łap);
 2. Wyposażenia ogródków gastronomicznych w  minimum 1 stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m. in.:
 • potrawy z grilla (kiełbaski, karkówka, szaszłyki, steki, itp.)
 • zestawy obiadowe, sałatki,
 • ciepłe napoje, napoje bezalkoholowe,
 • napoje alkoholowe, o których mowa w pkt 1) powyżej.
 1. Wyposażenia ogródków gastronomicznych w ławy, ławki, parasole, namioty oraz nalewaki typu roll – bar w ilości na nie mniej niż:
 • miejsca siedzące dla 400 osób,
 • w tym 20 parasoli, 40 ław, 80 ławek oraz 6 nalewaków typu roll-bar.
 1. Własne zasilanie- wykonawca jest zobowiązany do przywiezienia swojego agregatu, który umożliwi podłączenie urządzeń.

Po stronie Organizatora leży:

Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.

 • Ubezpieczenie imprezy.
 • Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Pogotowia Ratunkowego.
 • Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
 • Infrastrukturę techniczną oraz komunalną.

Czas wykonania zamówienia: 16.06.2024 r., gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej w godz. 1400 – 2300.

Miejsce wykonania zamówienia: Łapy, Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:   

 • Cena- 60%
 • Dotychczasowa współpraca-30%
 • Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)-10%

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Klim, pod numerem telefonu: 857 152 300, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

 1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 22.04.2024 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

 • Oferty niekompletne będą odrzucone.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 • Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.