Zapytanie ofertowe obsługi gastronomicznej Dni Łap 2022.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022 z dnia: 06.04.2022r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty prawa wyłącznej, kompleksowej obsługi gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa na imprezie masowej: Dni Łap 2022.

Zamawiający: Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8; 18-100 Łapy; NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa podczas imprezy masowej Dni Łap 2022.

Po stronie Wykonawcy leży:

Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w kubkach plastikowych, przy czym w przypadku sprzedaży alkoholu na terenie będącym terenem imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych sprzedaż obejmować będzie napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia od Burmistrza Łap);

wyposażenia ogródków gastronomicznych w  minimum 1 stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m. in.: potrawy z grilla (kiełbaski, karkówka, szaszłyki, steki, itp.)
zestawy obiadowe, sałatki,  ciepłe napoje, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, o których mowa w pkt 1) powyżej.

wyposażenia ogródków gastronomicznych w ławy, ławki, parasole, namioty oraz nalewaki typu roll – bar w ilości na nie mniej niż: miejsca siedzące dla 400 osób,
w tym 20 parasoli, 40 ław, 80 ławek oraz 6 nalewaków typu roll-bar.

Po stronie Organizatora leży:

Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.

Ubezpieczenie imprezy.

Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.

Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.

Czas wykonania zamówienia: 3 lipca 2022r.,

gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej w godz. 14:00 – 23:00.

Miejsce wykonania zamówienia:

Łapy, Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena
  • Dotychczasowa współpraca
  • Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez Wykonawcę
     

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Nysztor – Zastępca Dyrektor Domu Kultury w Łapach, pod numerem telefonu: 513-631-088, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 13.04.2022r..

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca