Zapytanie ofertowe usługi ochrony Dni Łap 2022.3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 z dnia: 06.04.2022r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej :

Dni Łap 2022.

Zamawiający: Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8; 18-100 Łapy; NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprezy masowej Dni Łap 2022 oraz niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia imprezy masowej, tj. plan zabezpieczenia imprezy masowej wraz z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Po stronie Wykonawcy leży:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy plenerowej w dniu jej trwania oraz koncertu finałowego na terenie Stadionu Miejskiego w Łapach.

Zabezpieczenie imprezy – ochrona:
14:00 – 18:00 – 8 osób
18:00 – 23:00 – 22 osoby

Czas wykonania zamówienia: 3 lipca 2022r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena
  • Dotychczasowa współpraca
  • Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez Wykonawcę
     

Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Nysztor – Zastępca Dyrektor Domu Kultury w Łapach, pod numerem telefonu: 513-631-088, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 13.04.2022r..

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

Oferty niekompletne będą odrzucone.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.