Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 26.05.2020 r.

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 26.05.2020 r. W sprawie wznowienia zajęć/kół zainteresowań organizowanych przez Dom Kultury.

Wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Domu Kultury.

Wprowadzenie procedur na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązujące podczas pandemii Covid – 19.

§ 1

W związku z oświadczeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi wytycznych funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie pandemii covid – 19 informuję iż:

– zajęcia edukacji kulturalnej zostają wznowione od dnia 1 czerwca 2020r., warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie oświadczenia -załącznik nr 3, oraz ankiety epidemiologicznej – załącznik nr 4 – uczestnika/osoby dorosłej Domu Kultury w Łapach,
– odwołane zostają wszystkie wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności (do odwołania),
– Wiejskie Domu Kultury w: Uhowie, Łapach – Szołajdach, Płonce Kościelnej oraz Świetlice Wiejskie: w Łupiance Starej oraz Bokinach nadal pozostają zamknięte dla uczestników, do odwołania.
– Dom Kultury otwarty będzie w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku.
Ponadto z dniem 26 maja 2020 r. wprowadzam regulaminy:
– Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Domu Kultury-załącznik nr 1
– Procedur na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązujące podczas pandemii Covid – 19- załącznik nr 2, niezbędnych do przestrzegania w okresie epidemii Covid – 19 aż do odwołania.

§ 2

Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Kultury w Łapach zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania – Regulaminu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie koronawirusa SARS-Co-2 (Coronaviridae) w Domu Kultury w Łapach. W/w regulamin, jak również wszystkie procedury są dostępne do wglądu w każdym pomieszkaniu Domu Kultury w Łapach. Dom Kultury w Łapach dokonał wszelkich starań do zabezpieczenia środkami ochrony osobistej pracowników oraz instruktorów, a przede wszystkim zapewnione zostały środki celem zabezpieczenia ochrony zdrowia uczestników Domu Kultury w Łapach.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 17/2020 oraz podpisania się na załączniku nr. 5 do niniejszego Zarządzenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.