Zarządzenie Nr 40 / 2021 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25.08.2021 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wzór zgłoszenia/deklaracji uczestników zajęć prowadzonych w Domu Kultury.
2. Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego do zajęć prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zgłoszenie uczestnika pełnoletniego do udziału w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.