ZARZĄDZENIE NR 9/2013

ZARZĄDZENIE NR 9/2013

w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach

1. Za uczestnictwo w zajęciach pracowni prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach obowiązują opłaty członkowskie (na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji i zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach) płatne do 10-go każdego miesiąca z góry.

2. Ustala się opłaty członkowskie za zajęcia w pracowniach:

a) taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna – 40 zł miesięcznie
b) modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 35 zł miesięcznie
c) Ognisko Muzyczne – 150 zł miesięcznie

3. Opłaty członkowskie należy wpłacać:

a) w kasie Domu Kultury w Łapach w dni robocze pn-pt. w godzinach 8.00 -16.00
b) u instruktora prowadzącego zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami (nie dotyczy Ogniska Muzycznego)
c) Przelewem na konto 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium O/Łapy (w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka/dzieci oraz rodzaj zajęć)

4. W przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia do kilku pracowni obowiązuje opłata za każde z zajęć według stawek opisanych w punkcie 1 a), b) i c).

5. Zniżki (nie dotyczy Ogniska Muzycznego):

a) W przypadku gdy na zajęcia do tej samej pracowni uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny przysługuje zniżka za drugie dziecko odpowiednio dla pracowni:
– taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna 20 zł,
– modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 18 zł,
b) Trzecie, czwarte itd. uczęszcza na zajęcia bezpłatnie,
c) Zwolnienie z opłat obowiązuje wyłącznie w przypadku 100% nieobecności uczestnika na zajęciach w danym miesiącu.

6. Studentom uczelni wyższych ustala się opłatę:

– taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna 20 zł,
– modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 18 zł,

7. W przypadku stwierdzenia braku uiszczania opłat członkowskich przez okres 2 miesięcy Dom Kultury w Łapach ma prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów (nie dotyczy Ogniska Muzycznego).

8. Z dniem 2 września 2013 roku odwołuje się Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach.

Dyrektor Domu Kultury