Scena, realizacja dźwięku i oświetlenia. Zapytanie ofertowe nr 4/2023 z dnia: 05. 05. 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2023 z dnia: 05. 05. 2023 r. Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty wynajmu sceny, nagłośnienia, barierek i świetlenia na imprezie masowej : Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023 r., zgodnie z wymaganiami oświetleniowymi i technicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 4/2023 PDF

Rider oświetleniowy KOMBII;

Rider dźwiękowy KOMBII;


Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8
18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie sceny (scena kompletna z zadaszeniem), nagłośnienia(realizacja dźwięku) i oświetlenia (realizacja oświetlenia) wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń podczas imprezy masowej : Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023 r. oraz wynajem barierek.
Po stronie Wykonawcy leży:
1. Udostępnienie, rozstawienie i złożenie profesjonalnej sceny o wymiarach 10m x 12m, lub 10m x 9 m (proszę o podawanie dwóch cen zgodnie z wymiarami)
2. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np. gęsta siatka lub gęsty materiał, szczególnie przy niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
3. Scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
4. Konstrukcje techniczne muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Organizatora Agencja będzie zobowiązana do przekazania kserokopii atestów Organizatorowi.
5. Zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą zgodnie z riderem technicznym wykonawcy: Zespołu KOMBII – zgodnie z załącznikami( załącznik nr 2 i 3)!
6. Gwiazdą wieczoru podczas Festynu „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023, w dniu 02. 07. 2023 r. będzie Zespół KOBII.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA, ŻE WYBÓR OFERTY ZOSTANIE DOKONANY PO ZATWIERDZENIU WSZYSTKICH SZCZEGÓŁÓW ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ MANAGERA ZESPOŁU: WYKONAWCA MUSI SPEŁNIĆ WARUNKI TECHNICZNE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM RIDEREM TECHNICZNYM (SCENA, ŚWIATŁA, NAGŁOŚNIENIE) ARTYSTY.
Po stronie Organizatora leży:
Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.
• Ubezpieczenie imprezy.
• Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.
• Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
• Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.
Czas wykonania zamówienia: 02.07.2023 r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska.18

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena,
• Dotychczasowa współpraca,
• Rekomendacje(załączone do oferty)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Klim, pod numerem telefonu: 504-666-520,
od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 17.05.2023r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca
• Oferty niekompletne będą odrzucone.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

Ochrona imprezy masowej. Zapytanie ofertowe nr 3 /2023 z dnia: 05.05.2023 r

Zapytanie ofertowe nr 3 /2023 z dnia: 05.05.2023 r.
Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej : Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023.

Zapytanie ofertowe nr 3 /2023 PDF

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprezy masowej festynu „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023 oraz niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia imprezy masowej, tj. plan zabezpieczenia imprezy masowej wraz z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.
Po stronie Wykonawcy leży:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy plenerowej w dniu jej trwania oraz koncertu finałowego na terenie Stadionu Miejskiego w Łapach.
2. Zabezpieczenie imprezy – ochrona:
a) 14:00 – 18:00 – 10 osób
b) 18:00 – 23:00 – 24 osoby

Czas wykonania zamówienia: 02.07.2023r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena
• Dotychczasowa współpraca
• Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Klim, pod numerem telefonu: 504-666-520, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 17.05.2023r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca
• Oferty niekompletne będą odrzucone.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

Maluję bo lubię – Olga Baczewska

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” w Domu Kultury w Łapach zaprasza wszystkich 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 na otwarcie wystawy malarstwa Olgi Baczewskiej pt. „Maluję bo lubię”.

Olga Baczewska urodziła się w 1954 r. w Przybudkach koło Białowieży. Bliski kontakt z naturą Puszczy Białowieskiej ukształtował jej dużą wrażliwość na otaczający nas świat. Ukończyła Technikum Terenów Zielonych w Mordach koło Siedlec. Od 1975 r. mieszka w Tykocinie, gdzie pracowała w Oddziale Banku Spółdzielczego w Białymstoku. Talent plastyczny rozwijała samodzielnie.
Obrazy Olgi Baczewskiej opowiadają o wędrówce przez życie, ukazując urok i koloryt świata przyrody. Pomagają zrozumieć i zobaczyć szczególny rytm nadnarwiańskiego pejzażu, jego urzekający spokój i ład. Z ogromnym wyczuciem ukazują istotę delikatnej tkanki natury. Olga Baczewska prezentowała już swoje prace na wystawach: w Muzeum w Tykocinie, Ośrodku Informacji Turystycznej w Waniewie, w Galerii Sztuki i Smaku „Opowieści z Narwi” w Tykocinie.
Na wystawie w Galerii Sztuki „Pod Zegarem”, w Domu Kultury w Łapach prezentujemy najnowsze, nigdzie dotąd nie wystawiane obrazy olejne.

Wernisaż uświetni recital poezji śpiewanej Ryszarda Matusiewicza.

Ryszard Matusiewicz , urodzony w 1956 r. i wychowany w Tykocinie. Inżynier mechanik i pianista. Autor muzyki i tekstów ponad 150 piosenek. Niektóre z nich zostały wydane na trzech niskonakładowych płytach, były też wykorzystywane w spektaklach muzycznych „Sny małego miasteczka”, prezentowanym m.in. w Teatrze Kamienica w Warszawie, oraz „Niebieski kot, czyli wspomnienia lata”. Ryszard Matusiewicz współpracuje z Fundacją Oda i Izbą Muzealną Wodiczków w Wołominie, z Galerią „Opowieści z Narwi” w Tykocinie oraz z kawiarnią muzyczną „Nutka Cafe” w Warszawie.
Zapraszamy 18 maja 2023 r. o 18.00. Na otwarcie wystawy i recital- wstęp wolny.

aleria Sztuki „Pod Zegarem” w Domu Kultury w Łapach zaprasza wszystkich 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 na otwarcie wystawy malarstwa Olgi Baczewskiej pt. „Maluję bo lubię”.