2023 Listopad – Projekcje DVD

Piątek 3 listopada 2023

godzina 16:00
Coco

1g. 49m. Animowany, Familijny; USA;

12-letni Miguel pragnie zostać światowej sławy muzykiem tak jak jego idol, Ernesto de la Cruz. Gdy kradnie z jego grobu gitarę trafia do świata umarłych, gdzie poznaje tajemnicę swojej rodziny.

godzina 18:00
Top Gun: Maverick

2g. 11m. Akcja, Dramat; USA;

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojennej, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny.

Piątek 10 listopada 2023

godzina 16:00
Mała syrenka

2g. 15m. Przygodowy, Musical; USA;

To popularna historia pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Arielki – najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona – króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka i z miejsca się w nim zakochuje.

godzina 18:00
1917 (Film wojenny)

1g. 59m. Dramat, Wojenny; USA;

I wojna światowa. Szeregowcy Blake i Schofield otrzymują rozkaz przedostania się za linię wroga. Od powodzenia ich misji zależy życie brytyjskich żołnierzy.

Piątek 17 listopada 2023

godzina 16:00
Super Mario Bros. Film

1g. 32m. Animowany, Familijny; USA;

Sympatyczny hydraulik Mario wyrusza w niebezpieczną przygodę wraz z przyjacielem Toadem i księżniczką Peach po Grzybowym Królestwie, aby odnaleźć swojego brata Luigiego, a przy okazji uratować świat przed bezwzględnym Bowserem, który potrafi zionąć ogniem.

godzina 18:00
Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

2g. 41m. Akcja, Sci-Fi; USA;

Po śmierci króla T’Challi królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią i Everettem Rossem, by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa.

Dzień Seniora 2023

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski i Dom Kultury w Łapach zapraszają na Dzień Seniora 2023.

Impreza odbędzie się 23 listopada o godzinie 15:00 na sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach. W programie m.in. koncert Eleny Rutkowskiej i zespołu Cygańskie Czary.

Bezpłatne bilety na koncert do odebrania w kasie Domu Kultury w Łapach:
Pokój 107, 1 piętro.

Złoty Mikrofon 2023 jury

Protokół Jury

Jury w składzie: Justyna Miszczuk, Justyna Rainko oraz Aneta Mazur postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria I – PRZEDSZKOLA, KLASY 0
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Dominika Bukłaho

Miejsce I – Zofia Piekut
Miejsce II – Andżelika Bukłaho
Miejsce III – Kornelia Gąsowska
Wyróżnienie – Maja Wilczewska
Wyróżnienie – Nikodem Michałowski

Kategoria KLASY I-IV
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Kinga Skibko

Miejsce I – Michał Świsłocki
Miejsce II – Zofia Łapińska
Miejsce III – Gabriela Kuryś
Wyróżnienie – Zofia Warakomska
Wyróżnienie – Katarzyna Ułanowicz
Wyróżnienie – Maja Płońska

Kategoria KLASY V-VIII
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Milena Łapińska

Miejsce I – Anita Kiszko
Miejsce II – Julia Zawada
Miejsce III – Maja Noa Rybak
Wyróżnienie – Lidia Łupińska
Wyróżnienie – Paweł Walczuk
Wyróżnienie – Anna Łapińska

Kategoria ZESPOŁY
Grand Prix Dyrektora Domu Kultury w Łapach – Alicja Krotoszyńska, Antonina Odachowska, Jan Januszewicz

Miejsce I – Zespół Świetliki
Miejsce II – Laura Ciechanowska, Lidia Zdrodowska, Oliwia Goździk
Miejsce III – Lidia Łupińska, Anita Kiszko
Wyróżnienie – Oliwia Górecka, Maria Grochowska, Wojciech Tarasiuk, Nikodem Nowacki

Kino mobilne 9D

kino 9d

W dniach 27-29 października 2023 do miejscowości Łapy na Plac Solidarności zawita Kino Mobilne 9D. Zawsze otwarte od 12:00 do 20:00. Jedna z atrakcji największych parków rozrywki na świecie zamontowana na kołach. Niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. Do kina mogą przychodzić dzieci jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana sali rozkłada się na bok, ozdobiona jest 60 metrowymi światełkami LED, wygląda bardzo efektownie. Największy mobilny ekran w europie zapewnia nieziemskie odczucia. Show zaskoczyło już wiele ludzi w całej Polsce, teraz czas na Ciebie!

Uwaga w pierwszy dzień bilety po 25 zł + rozdajemy zaproszenia rabatowe na następne dni!
Bilety Kupujemy bezpośrednio przed seansem w KASIE KINA 9D. Repertuar tworzymy na bieżąco (kolejki górskie, horrory, wyścigi, bajki, dżungla…)

Bilety rabatowe -20% do odebrania w Domu Kultury w Łapach (ilość ograniczona).

Dostawa art. chemicznych, środków czystości 2023.11

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie artykułów chemii gospodarczej i środków czystości do lokalu przy ul. Głównej 8

Zapytanie ofertowe 2023.11. Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości .PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości; do Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ZO 11/2023)

Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 2 do ZO 11/2023)

Zaakceptowany wzór umowy

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki);

Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich w/w dokumentów wskazanych w momencie składania ofert – Zamawiający może odrzucić ofertę przed procesem oceny ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Osobiście w siedzibie w siedzibie Zamawiającego: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, pok. 207,
w terminie do dnia 6.11.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: r.brzozowski@dklapy.pl, (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 zapytania).

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%). Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dokumenty do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2023/10/z-o-chemia-11-2023.2.pdf

Galeria Narwiańska w Uhowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie Galerii Narwiańskiej w Uhowie.

27 października 2023 r. od godziny 17:00

Wykład i spotkanie z historykiem Piotrem Sobieszczakiem;
występ muzyczny Franciszka Płońskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie Galerii Narwiańskiej w Uhowie

Zakup i dostawa pelletu. Zapytanie ofertowe 2023.10

  • Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu kod CPV 09111400-4, wraz w wniesieniem do pomieszczenia magazynowego.

Specyfikacja:

Dostawa pelletu z drzewa liściastego (dopuszczalne inne) w ilości 24 tony do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach.

Uhowo 8 ton, Płonka Kościelna 8 ton, Łapy-Szołajdy 8 ton z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie listopad grudzień 2023 r., luty 2024 r.

Długość do 40 mm, średnica do 8 mm, wartość opałowa od 19 000 kJ/kg, wilgotność max. 10 %, zawartość popiołu do 1,5 %, opakowanie jednostkowe od 15 – 40 kg

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia.

Warunki płatności:

Płatność następować będzie zgodnie z ilością dostarczonego pelletu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złożona oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną:  r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście.

Termin składania ofert upływa:

27 października 2023 r. do godz. 12:00, decyduje data wpływu.

Rozstrzygnięcie oferty nastąpi do 27 października 2023 r. do godz. 15:00

Informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia/

Wystawa w Galerii „Pod Zegarem”

12 października 2023 r. w Galerii Sztuki „Pod Zegarem”, w Domu Kultury w Łapach została otwarta wystawa malarstwa Pani Agnieszki Zdrodowskiej-Karkosz.

Pani Agnieszka jest nauczycielką plastyki w łapskich szkołach podstawowych oraz do niedawana była instruktorką w Domu Kultury w Łapach. Podczas wernisażu Galerię odwiedziło liczne grono osób, a wystawę uroczyście otworzyli Burmistrz Łap Pan Krzysztof Gołaszewski oraz Dyrektorka Domu Kultury w Łapach Pani Justyna Miszczuk. Wernisaż uświetnił recital znanego muzyka – Marka Jarosza. Obrazy można podziwiać do połowy listopada.

Zapraszamy Państwa do Galerii.

Rondo im. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w Łapach

Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia kamienia i nadania nazwy ronda im. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w Łapach oraz uroczystość upamiętnienia 70. rocznicy śmierci mjr. Kazimierza Kamieńskiego ps Huzar wraz z oficjalnym odsłonięciem muralu które odbędą się

14 października 2023 roku

Program uroczystości:
9:00 uroczystość 70. rocznicy śmierci mjr. Kazimierza Kamieńskiego ps. huzar wraz z oficjalnym odsłonięciem muralu – szczyt bloku na ul. Armii Krajowej 2 w Łapach

odsłonięcia kamienia i nadania nazwy ronda im. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

9:45 złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą 60. rocznicę procesu mjr. Kazimierza Kamieńskiego Huzara i jego żołnierzy w Łapach

10:00 Msza Św. w intencji Żołnierzy 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w kościele pw. św. Krzyża w Łapach

11:30 uroczystości wraz z odsłonięciem kamienia upamiętniającego 6. Wileńską Brygadę Armii Krajowej na rondzie drogi wojewódzkiej nr 682 w Łapach, koncert pieśni patriotycznych zespołu wokalnego „Łapskie Nutki”

organizatorzy:
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”

Malarstwo Agnieszki Zdrodowskiej – Karkosz

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” serdecznie zaprasza 12 października 2023, o godz. 18.00, na otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Zdrodowskiej – Karkosz.

Agnieszka Zdrodowska – Karkosz jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracuje jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Łapach oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach.

Wykształcenie i doświadczenie artystyczne zdobywała w wielu pracowniach malarstwa i rysunku m.in. u profesora Krzysztofa Pituły, artysty plastyka Stanisława Kędzielawskiego, w pracowni grafiki warsztatowej profesora Bogdana Przybylińskiego, w pracowni artysty plastyka IwonySielskiej.

,,Malarstwo to nie tylko zbiór umiejętności czy zręczności. To swobodna kreacja, przekraczanie granic i indywidualne poszukiwania w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarskiej”.

Tym Agnieszka kieruje się w swojej pracy twórczej.

Poświęcając się prawie całkowicie pracy dydaktyczno-pedagogicznej, malarstwo odkrywa na nowo.

Do podziwiania najnowszych dzieł Agnieszki Zdrodowskiej-Karkosz zaprasza opiekun Galerii „Pod Zegarem” Dariusz Gumowski.

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” serdecznie zaprasza 12 października 2023, o godz. 18.00, na otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Zdrodowskiej - Karkosz.

Kino 14 października 2023

14 października (sobota)

Psi Patrol: Wielki film

godzina 13:00 i 17:15;

1g. 30m. Animowany, przygodowy; USA 2023;
Kiedy magiczny meteoryt ląduje w Adventure City, daje wszystkim szczeniętom supermoce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce to spełnienie marzeń.

Sound of Freedom. Dźwięk wolności

godzina 14:45;

2g. 15m. biograficzny, akcja; USA 2023;
Historia Tima Ballarda, byłego agenta, który porzucił pracę jako agent specjalny w Homeland Security Investigations (HSI), aby uratować dzieci przed kartelami i handlarzami ludźmi.

Chłopi

godzina 19:00;

1g. 56m. dramat, animowany; Polska 2023;
Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.