Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Nabór inicjatyw. Dom Kultury PLUS

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury.

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

domy dla kultury. plakat zapraszający mieszkańców do wspólnego tworzenia kultury

Poszukujemy inicjatyw, które w najlepszy sposób przyczyniają się do realizacji potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców gminy Łapy.

Projekt służy odkrywaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, budowaniu więzi społecznych, wspomaganie rozwoju kapitału społecznego i kulturowego oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw związanych z kulturą i integracją społeczności lokalnej

Zarządzenie nr 28/2020

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora.

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu Kultury w Łapach:

wykształcenie wyższe magisterskie,
co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora.

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu Kultury w Łapach:

wykształcenie wyższe magisterskie,
co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu
Kultury w Łapach – nie otwierać” na adres: Dom Kultury, ul.
Matejki 19, 18-100 Łapy

lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach
w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r. do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Kultury w Łapach po terminie, nie będą rozpatrywane.

Umiejętności i kompetencje jakie powinien posiadać kandydat na to stanowisko- poznasz w tym zarządzeniu nr 28/2020
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zarzadzenie-nr-28-2020.pdf

Załącznik. Oświadczenie kandydata

Pierwsze Dni Łap.

Film zrealizowany został z archiwalnych materiałów nagranych na kasetach VHS i jest pierwszą częścią cyklu filmów prezentujących działania Domu Kultury w latach 90 – tych XX wieku.

rok 1996

Widok z okna. Wyniki konkursu

Protokół z posiedzenia jury Gminnego Konkursu Plastycznego „Widok z okna”

Gminny Konkurs Plastyczny „Widok z okna”, zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach, miał na celu ukazanie panoramy, jaką uczestnicy widzą ze swojego okna. Ideą konkursu było też przedstawienie różnych urokliwych zakątków naszego miasta i gminy.

Na konkurs wpłynęło 17 prac w czterech kategoriach wiekowych.

Zobacz galerię nadesłanych prac: https://dklapy.pl/najlepsze-plastyczne/widok-z-okna/

Komisja w składzie:

 1. Ewa Stranc – koordynator konkursu, plastyk
 2. Dariusz Gumowski – plastyk,
 3. Małgorzata Roszkowska – instruktor,

po obejrzeniu i ocenie prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (klasy I – IV szkoły podstawowej)

Nagrody: Emilia Kostrowska i Anna Karpowicz

Wyróżnienia:
Julia Płońska i Grzegorz Kostrowski

Za udział:
Amelia Płońska i Aleksandra Lewandowska

Kategoria II (klasy V – VIII szkoły podstawowej)

Nagroda główna: Wiktoria Lewandowska

Nagrody:
Klaudia Jastrzębska
Zuzanna Zajączek
Emily Serwin

Wyróżnienia:
Gabriela Murawska
Maja Mieczkowska
Gabriela Pękała
Aleksandra Piekutowska
Anna Leżanka

Kategoria III (szkoły ponadpodstawowe)

Nagroda: Hanna Pochodowicz

Kategoria IV (dorośli)

Nagroda: Małgorzata Płońska

Ws

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy 3 lipca w godzinach 12:00 – 15:00 do sali nr 212.

Domowe Rymowanki 2020

Protokół z posiedzenia jury Gminnego Internetowego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków „Domowe Rymowanki 2020”

Jury Gminnego Internetowego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków „Domowe Rymowanki 2020”w składzie:

Adam Karasiewicz
Dariusz Gumowski
Rajmund Brzozowski

Po wysłuchaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. dziesięciu nadesłanych internetowo prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda – Pola Kubajewska
I nagroda – Barbara Pietraszko
II nagroda – Zofia Warakomska
II nagroda – Aleksandra Płońska
III nagroda – Jakub Borowski

#GaszynChallenge sie pomaga

Pomagamy.

Dom Kultury serdecznie dziękuje za nominacje: Przedszkolu nr 2, Szkole Podstawowej nr 1, Kołu Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach”, Ośrodkowi Kultury w Ogrodzieńcu.

Wyzwanie przyjmujemy.

Nominujemy Bank Millenium, Liceum Ogólnokształcące w Łapach, Teatr Kaprys.

W ramach akcji #GaszynChallange

Konkurs Widok z okna

Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie Widok z okna.

Termin nadsyłania prac – 26 czerwca 2020 r.
Przewidywana wartość nagród rzeczowych 600 PLN

Regulamin konkursu

widok z okna plakat konkursu

Organizatorem gminnego konkursu plastycznego pt. Widok z okna jest Dom Kultury w Łapach.
Idea konkursu:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Łapy. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.
Główną ideą konkursu jest pokazanie panoramy jaką widzi uczestnik ze swojego okna, lub jak wyobraża sobie widok przedstawiający mniej lub bardziej znane zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi łapskiej.
Warunki konkursu:
Technika i format prac dowolny.
Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu) i zgodą na przetwarzanie danych na adres e-mail – plastyka@dklapy.pl do dnia 26 czerwca 2020r.
Ustala się kategorie wiekowe autorów prac

kat. I ( klasy I – IV szkoły podstawowe),

kat. II ( klasy V – VIII szkoły podstawowe),

kat. III ( szkoły ponadpodstawowe),

kat. IV ( dorośli ).
Termin nadsyłania prac – 26 czerwca 2020 r.
Uwagi końcowe:
Przewidywana wartość nagród rzeczowych 600 PLN.
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w/w kategoriach:
Kryteria oceny:

samodzielność i staranność wykonania pracy,

zgodność z tematem,

indywidualność wykonania, prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

Prace uczestników konkursu zostaną umieszczone w Wirtualnej Galerii Domu Kultury w Łapach na stronie dkLapy.PL. oraz na fanpageu Domu Kultury

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 30 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: https://dklapy.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Stranc, – tel. 504 229 461, e-mail: plastyka@dklapy.pl.

W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. Matejki 19, reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Łapińską kontakt: dyrektor@dkLapy.pl
 2. Kontakt z osobą nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dkLapy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Widok z okna”.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Gminny internetowy konkurs recytatorski

„Domowe rymowanki” 2020

domowe rymowanki konkurs recytatorski

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza przedszkolaków z terenu województwa podlaskiego, a w szczególności gminy Łapy, do udziału w internetowym konkursie recytatorskim.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dni Łap.

Aby wziąć udział należy nagrać recytujące dziecko kamerką lub telefonem, następnie przesłać plik do internetu a na adres e mail teatr@dkLapy.PL przesłać link do filmu i zdjęcie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa

• Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków (wiek od 3 do 6 lat) z terenu województwa podlaskiego, a w szczególności gminy Łapy.
• Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowi prawni dziecka.
• Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: zostaje przedłużony do dnia 22.06.2020 r. godzina 24:00.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 30 czerwca 2020, na stronie organizatora.

Nagrody będzie można odebrać w Domu Kultury w Łapach ulica Jana Matejki 19 w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

Regulamin w linku powyżej.

Akcja Lato 2020

Organizatorem AKCJI LATO jest Dom Kultury w Łapach.
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej.

plakat akcji lato z domem kultury

Zobacz oficjalną stronę AKCJI LATO 2020

Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie Domu Kultury w Łapach, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna:

 • Karty kwalifikacyjnej uczestnika
 • Oświadczeniu opiekuna prawnego dotyczące świadomości ryzyka,
 • Ankiety epidemiologicznej,

w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

 W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 12 miejsc na jeden turnus, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.

terminy Akcji Lato:

I turnus: 6-10.07.2020
II turnus: 13-17.07.2020
III turnus: 3-07.08.2020
IV turnus: 10-14.08.2020

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ

Zapisy na turnusy:
I turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9.00
II turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12.00
III turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9.00
IV turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12.00

Nabór instruktora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i wokół.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):
obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie; 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

 
UMIEJĘTNOŚCI:
dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”.
kserokopia referencji lub opinii;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 
oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku; 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 19 czerwca 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyniku naboru do 22 czerwca 2020 r. 

INNE INFORMACJE
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową  lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łapy i Domu Kultury Łapy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Łapińska