Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach [2]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń, i korytarzy,
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych,
• okresowe mycie okien i drzwi wejściowych,
• utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku ( odśnieżanie, sprzątanie chodnika),
• dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy,
• gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele,
• obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury,
• wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

 III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie minimum ; zawodowe;
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• dyspozycyjność – wykonywanie prac może odbywać się w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;
• kultura osobista;
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata,dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach lub przesyłać pocztą do dnia 10.12.2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

KINO. Dziewczyny z Dubaju

Dom Kultury zaprasza na seanse filmowe.

Wstęp: bilet (normalny)18 złotych, (ulgowy) 16 złotych.

7 grudnia 2021 r.

godzina 16:00- Clifford wielki czerwony pies

godzina 17:45- Nędzarz i madame.

godzina 19:45- Dziewczyny z Dubaju

10 grudnia 2021 r.

godzina 16:00- Clifford wielki czerwony pies

godzina 17:45- To musi być miłość.

godzina 20:00- Dziewczyny z Dubaju

Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie” w moim domu

Dom Kultury i Klub Sportowy Minotaur zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Boże Narodzenie w moim domu”

Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji i i zwyczajów bożonarodzeniowych,
– pobudzanie twórczej aktywności dzieci i rodziców,
– propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu
– rozwijanie umiejętności plastycznych i rozwijanie wrażliwości na sztukę.

Tematyka konkursu
Tematem konkursu jest Boże Narodzenie. Zachęcamy uczestników do przedstawienia tradycji i
zwyczajów,jakie kultywowane są w ich domach w związku z tymi świętami.
Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzięci i młodzieży. Prace będą ocenianę w następujących kategoriach
wiekowych:
I. Przedszkola
II. Uczniowie klas 1-3
III. Uczniowie klas 4-8

Więcej informacji i karta zgłoszenia do pobrania niżej:

Mikołajki 2021

Burmistrz Łap oraz Dyrektor Domu Kultury serdecznie zapraszają na

Mikołajki

6 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00,

W programie: seans filmowy „Mikołaj i spółka”, pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem i animacje ze śnieżynkami, darmowy popcorn.

Wstęp wolny.

Wigilia Miejska 2021

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski oraz Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska serdecznie zapraszają na

Wigilię Miejską,

która odbędzie się 19 grudnia 2021 r., o godzinie 16:00, na Placu Niepodległości w Łapach

W programie przewiduje się:

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów wokalnych Domu Kultury w Łapach, chóru „Łapskie Nutki” oraz zespołu „Kolej na Łapianki”

Montaż słowno-muzyczny „Hej kolęda, kolęda” w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej „ Świat w kolorach”
Życzenia świąteczne i dzielenie się opłatkiem
Poczęstunek wigilijny -ciepły posiłek i herbata

O godzinie 18:00 zapraszamy na projekcję filmu „Epoka lodowcowa. Mamucia gwiazdka” w sali widowiskowej w Domu Kultury w Łapach oraz spotkanie i pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem i Śnieżynkami.

Wstęp wolny. Uprzejmie prosimy gości o świąteczne elementy stroju, czapkę mikołaja bądź czerwone dekoracje

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Płonce K. [4]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej” lub przesyłać pocztą do dnia 8.12. 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel. 858 751 850, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w WDK w Łapach Szołajdach

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach” lub przesyłać pocztą do dnia 8.12. 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel. 858 751 850, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

8. Wiew Sitowia

Organizatorem 8. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8.

Pełna informacja: https://dklapy.pl/wiew-sitowia/

Ideą konkursu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

8. Turniej Recytatorski „Wiew Sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych i średnich.

konkurs recytatorski wiew sitowia 8

Warsztaty podlaskich tradycji Bożonarodzeniowych

Pobierz: Regulamin warsztatów tradycji bożonarodzeniowych.

Warsztaty mają charakter otwarty i przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem warsztatów jest popularyzacja tradycji wykonywania ozdób świątecznych, propagowanie zwyczaju zdobienia domów i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.

Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, łączenie tradycyjnych technik rękodzielniczych oraz nowoczesnych technologii do kultywowania tradycji.

Motywowanie dzieci i młodzieży do wspólnej aktywności twórczej.

Odbędą się w terminach:

7 grudnia 2021 r., w godzinach 17:00-20:00

10 grudnia 2021 r., w godzinach 17:00-20:00

Zapisy telefonicznie tel. 504 666 520. Ilość miejsc ograniczona.

 

Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa 2021

Dom Kultury w Łapach zaprasza do udziału w konkursie 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Łapy.
Przewidujemy trzy kategorie:

– przedszkolaków (wiek od 4 do 6 lat);
– uczniów klas 1-3;
– uczniów klas 4-8

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę- kartkę bożonarodzeniową.

Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Kartka powinna mieć formę przestrzenną _ składanego karnetu w formacie:  po rozłożeniu A5, po złożeniu ,A6 lub po rozłożeniu A4, po złożeniu A5.

Technika pracy dowolna (np.malowanie, rysunek, wyklejanie, wyszywanie,itp.) z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i nietrwałych, typu ryż, makaron, plastelina.

Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.

Termin nadsyłania prac 6 grudnia 2021 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej Karty Zgłoszenia.

Pełna treść REGULAMINU do pobrania tutaj:

160 lat Warszawsko-Petersburskiej Drogi Żelaznej

16 listopada (wtorek) o godzinie 10.00, na placu przed budynkiem Domu Kultury w Łapach zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „160 lat Warszawsko-Petersburskiej Drogi Żelaznej”.

Wystawa powstała z okazji obchodów 160-lecia uruchomienia linii kolejowej Petersburg-Warszawa, organizowanych przez Stację Muzeum, wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury “Kolejarz”.

Droga Żelazna Warszawsko-Petersburska była drugim, po Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, szlakiem łączącym Warszawę, tym razem ze stolicą Imperium Rosyjskiego – St. Petersburgiem. Budowa drogi trwała ponad jedenaście lat i liczyła 1116 km (1046 wiorst) linii kolejowej biegnącej z Petersburga, przez Gatczynę, Ługę, Psków, Dźwińsk, Wilno, Grodno, Białystok, Łapy do Warszawy. Magistrala miała jeszcze bardziej powiązać politycznie, gospodarczo i wojskowo ziemie polskie z imperium carów.

160 lat Warszawsko-Petersburskiej Drogi Żelaznej plakat