Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

ODWOŁANE-Binduga 2020

Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału z zawodach latawcowych

Binduga 2020, 4 października (niedziela) od 14:00

IMPREZA nie dobędzie się z powodu … pandemii

Regulamin 12. Zawodów latawcowych BINDUGA 2020

1. Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych.
2. Zgłoszenia latawców przyjmowane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu tj 04.X.2020 r. od godz. 14.00. do godz. 15:00.
3. W konkursie będą brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie
4. Przewidziane są następujące grupy:
– RODZINNA /dziecko do 6 lat + opiekun jedna kategoria
– GRUPA MŁODSZA do 12 lat
dwie kategorie: I – płaski, II – skrzynkowy
– GRUPA STARSZA powyżej 12 lat/
dwie kategorie: I – płaski, II – skrzynkowy
5. Kryteria oceny:
-za konstrukcję latawca oprawę plastyczną i jego oryginalność
-za atrakcyjny lot (w górę!!!)
6. Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
7. Latawce wykonane z zestawów gotowych mogą brać, udział w imprezie poza konkursem, nie będą oceniane przez jury

odwołane zawody latawcowe z pandemii

nabór instruktora Bokiny

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:

1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i na placu świetlicy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

UMIEJĘTNOŚCI:

dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

list motywacyjny i CV opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i czytelnym podpisem.
Oświadczenie załacznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 7 października 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Wnorowska

Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy

Barwne stroje, tradycyjne podlaskie pieśni i ludowe tańce – to wszystko mogliśmy podziwiać w sobotnie popołudnie. 26 września na placu przed Biblioteką Publiczną w Łapach odbył się koncert, realizowany w ramach cyklu „W moim sercu wolność gra”.

Zanim rozpoczęła się muzyczna uczta, rozstrzygnięty został konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy”.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, mieszkańcy wsi starali się pracować na rzecz najbliższego otoczenia. Koncert był dobrą okazją by nagrodzić ich wysiłki i podziękować za codzienny trud – laureaci otrzymali z rąk Pana Burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.

W muzyczną podróż przez kulturę ludową zabrały nas najznamienitsze podlaskie zespoły folklorystyczne: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska oraz Zespół Klekociaki z Bociek.

Koncert zakończył się lokalnym akcentem – na scenie zaprezentował się działający przy Domu Kultury Chór Łapskie Nutki.

Tego wieczoru wybrzmiały ludowe i historyczne pieśni, opatrzone komentarzem na temat wydarzeń z okresu walk o niepodległość, które miały miejsce w naszym regionie. Towarzyszyły im występy kapeli i zespołu tanecznego, prezentującego oryginalne stroje ludowe. Koncert był doskonałą okazją do poznania podlaskiej historii i odkrycia piękna lokalnego folkloru.

Koncert dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Organizatorami wydarzeniami byli: Burmistrz Łap, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i Dom Kultury w Łapach.

dofinansowano ze środków programu wieloletniego niepodległa

Wideo z koncertów

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 2020 r.

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Termin nadsyłania prac od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Strona oficjalna konkursu: https://dkLapy.pl/rzeka

Regulamin konkursu RZEKA 2020 (PDF)

Zgoda uczestnika pełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Zgoda uczestnika niepełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA (PDF) -wymagana nalepka z tyłu pracy

Pliki powyżej spakowane do pliku: rzeka-2020.ZIP

Protokół „wczoraj i dziś”

Protokół jury

Konkursu fotograficznego

Łapy – wczoraj i dziś”

Na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach „Łapy wczoraj i dziś” wpłynęły 52 zestawy fotografii. Konkurs polegał na wykonaniu najciekawszej, aktualnej fotografii miejsca ze starej fotografii.

Dnia 18 września 2020, jury w składzie: Ewa Stranc, Rajmund Brzozowski, Jerzy Barańczuk, Dariusz Gumowski po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii I (młodzież do 16 lat )

równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Patrycja Niewińska za zestaw fotografii pt. „Kulig Zuchów”

Piotr Niewiński za zestaw fotografii pt. „Postument Lenina”

w kategorii II (powyżej 16 lat)

równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Stanisław Kochanowski za zestaw fotografii pt. „Budynek żandarmerii wojskowej

Katarzyna Niewińska za zestaw fotografii pt. „Ulica Sikorskiego”

Bogusława Kosicka za zestaw fotografii pt. „Ulica Przechodnia

dwie równorzędne nagrody III otrzymują:

Cezary Urbanowicz za zestaw fotografii pt. „Plac Niepodległości

Stanisław Kosicki za zestaw fotografii pt. „Nasz ogród

dwie równorzędne nagrody II otrzymują:

Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „Most

Alicja Zgajewska za zestaw fotografii pt. „Słoneczko

pierwszą nagrodę w konkursie otrzymuje

Szymon Niewiński za zestaw fotografii pt. „Most na Narwi

Nagrody i wyróżnienia nie dublują się tzn. jedna osoba otrzymuje tylko jedną, wyższą nagrodę. Wyjątkiem jest nagroda specjalna którą otrzymuje Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „ZNTK Łapy

Wszystkie nadesłane prace konkursowe stworzą wystawę która zostanie otwarta w nowym Domu Kultury. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy już na wystawę i rozdanie nagród.

O terminie zostaną Państwo poinformowani.

Realizujemy wspólne pomysły

Dom Kultury w Łapach realizuje projekt „Domy dla kultury”, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W ramach niniejszego zadania będą przeprowadzone następujące inicjatywy lokalne:

1) „Druga zmiana – po robocie” – życie i praca wiejskich rodzin kolejarskich na tle nadnarwiańskich krajobrazów. Projekt mający celu podtrzymanie dawnych tradycji kolejarskich na terenach wiejskich poprzez spotkania byłych pracowników ZNTK, ich potomków i rodzin, opowiadanie wspomnień z codziennego życia pracowników „Zakładów”, odszukanie starych zdjęć obrazujących życie codzienne rodzin kolejarskich. Realizowany będzie w Łapach Szołajdach i Łapach Dębowinie.

2) „Niesamowite nazwisko, niesamowite miejsca, niesamowite historie…” ŁAPIŃSCY (pomiędzy – zjazdowo). Zadanie mające na celu min. scalenie drzew genealogicznych, zachowanie dziedzictwa historycznego, stworzenie deskalu – memoriału. Realizowane będzie w Łapach Dębowinie i Łapach Szołajdach.

3) „Śladami przodków – odkrywamy to, co dobre’’ . Inicjatywa skierowana do mieszkańców wsi Łupianka Stara i sąsiadujących miejscowości, mająca na celu integrację mieszkańców (organizacja wycieczki rowerowej, warsztatów kosmetyków naturalnych, warsztatów lepienia z gliny, warsztatów makramy).

4) „…kolej na Łapianki” – W ramach projektu powstanie zespół wokalny, na podwalinach dawnych zespołów śpiewaczych, działających przy wiejskich ośrodkach kultury na terenie gminy Łapy oraz przy byłych ZNTK Łapy.

5) „Łapskie Nutki – spotkania z muzyką i poezją”. Inicjatywa lokalna, mająca na celu rozwój amatorskiego ruchu muzycznego, zwłaszcza śpiewu zespołowego (organizacja warsztatów muzycznych, warsztatów rękodzieła, wycieczki krajoznawczej po gminie Łapy i okolicach).

6) ,,Warsztaty tworzenia biżuterii oraz kwiatów’’. W Domu Kultury w Łapach przeprowadzone zostaną warsztaty z haftu sutaszowego oraz tworzenia kwiatów z foamiranu.

7) „Włącz się w kulturę – Ocalić od zapomnienia – biżuteria naszych babć”. W ramach niniejszego zadania odbędą się warsztaty tworzenia biżuterii techniką sutasz. Zajęcia przeprowadzone zostaną w WDK w Płonce Kościelnej.

Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszone inicjatywy.

Dom Kultury w Łapach realizuje projekt „Domy dla kultury”, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020

Kwiat dziełem doskonałym 2020

Rozstrzygnięty został V. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym -Kwiaty kwitnące na krzewach”

Zorganizowany przez Stowarzyszenia „Skorpion” i „Jordan” z Polkowic.
Spośród 46 zgłoszonych przez Dom Kultury prac 26 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

W kategorii wiekowej 7-9 lat: Emilia Kostrowska, Izabela Szmigiel, Oliwia Kowalewska, Maja Walesieniuk, Oliwia Sawicka, Maja Skrobek, Kalina Zatyka.

W kategorii wiekowej 10-12 lat: Amelia Duchnowska, Martyna Jabłonowska, Oliwia Choińska, Aleksandra Piekutowska, Aleksandra Budzisz, Aleksandra Sienicka, Anna Subocz, Julia Narewska, Gabriela Murawska.

W kategorii wiekowej 13-16 lat: Zuzanna Kłosko, Hanna Pochodowicz, Aleksandra Stradałowicz, Emily Serwin, Magdalena Maleszko, Julia Wądołowska, Wiktoria Oleksiewicz, Natalia Wojewódzka, Hanna Wielgat, Wiktoria Lewandowska

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom. Ewa Stranc i Małgorzata Roszkowska

Sukcesy w czasie pandemii

Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, młodzi plastycy z Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Przede wszystkim dzięki osiąganym sukcesom. Od początku roku uczestnicy Pracowni wzięli udział w 7 konkursach plastycznych. Niestety sytuacja epidemiologiczna spowodowała znaczne opóźnienia w rozstrzygnięciu tych konkursów.

Z wielką przyjemnością możemy ogłosić, iż ogłoszono wyniki kolejnych 4 konkursów i we wszystkich nasi plastycy osiągnęli sukces.

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Pejzaż pięknie malowany”, zorganizowany przez Teatr Ziemi Rybnickiej, wpłynęło 528 prac, w tym 12 z Łap. Wyróżnienie w kategorii 13 – 15 lat zdobyła Hania Wielgat.

hanna-wielgat-15-lat-Pracownia Plastyczna-dkLapy.PL
Hanna Wielgat

Trzy prace reprezentowały naszą Pracownię na VIII Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „ Pasje i Talenty 2020”. Na konkurs zorganizowany przez Bielski Dom Kultury wpłynęło blisko 700 prac z 10 krajów. Jedną z wyróżnionych została Natalia Wojewódzka.

natalia-wojewodzka-Pracownia Plastyczna-dkLapy.PL
Natalia Wojewódzka

Następny z rozstrzygniętych konkursów to XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „ Ziemia jest jedna” – Człowiek – Architektura – Środowisko, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „ Śródmieście” we Wrocławiu. Wysłaliśmy na niego 8 prac i wszystkie znalazły uznanie w oczach jury. W kategorii malarstwo nagrody zdobyły – Natalia Wojewódzka i Hanna Pochodowicz, a wyróżnienie Zuzanna Zajączek. Natomiast prace Aleksandry Stradałowicz, Wiktorii Lewandowskiej, Emily Serwin, Zuzanny Kłosko i Klaudii Jastrzębskiej otrzymały wyróżnienie- kwalifikacje do wystawy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom i z niecierpliwością czekamy na wyniki pozostałych konkursów.

Ewa Stranc i Małgorzata Roszkowska

Koncert

koncert ludowego zespołu pieśni i tańca skowronki

Dom Kultury w Łapach i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zapraszają na koncert.
Impreza odbędzie się w parku przed Biblioteką Publiczną MiG Łapy 26 września 2020 r. o godzinie 17:00.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,SKOWRONKI” z Brańska, powstał 02.02.1986 r. z inicjatywy Mirosława Szymańskiego, który do dziś jest jego kierownikiem, choreografem i managerem. Skowronki działają przy zespole szkół w Brańsku.

Zespół folklorystyczny ,,Klekociaki” działa od 1962 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach i reprezentuje folklor Podlasia. Założony został przez Genowefę Łucjan i Mikołaja Turkowicza.

Chór ,,Łapskie nutki” działa przy Domu Kultury w Łapach. Członkami chóru są emeryci i renciści. Śpiewają pieśni kościelne i patriotyczne, ale także ludowe. Bez ich występu nie może się odbyć żadna impreza w Łapach i regionie.

Zapisy do pracowni 2020-21

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat oraz dorosłych.

Od najmłodszych lat dzieci uczą się koordynacji ruchów ciała, pracy w grupie. Taniec kształtuje wytrzymałość i kondycję.

Taniec nowoczesny prowadzą instruktorki 4Konekt Szkoła Tańca, Białystok.

Instruktorzy Studia Tańca Kadryl. Justyna & Gracjan prowadzą zajęcia: taniec towarzyski dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych i zajęcia fitness.

Koszt udziału 50 zł.
Zapisy telefonicznie 85 715 2300

Zapisy do pracowni 2020-21

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.

Ta piękna i stara gra nauczy Cię myśleć, co przydaje się w codziennym życiu. Szachy uczą również współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji.

Koszt udziału 50 zł.
Zapisy telefonicznie 85 715 2300

Zapisy do pracowni 2020-21

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorosłych.

Nauka gry na gitarze klasycznej: koszt udziału 160 zł.

Nauka gry na pianinie: koszt udziału 160 zł.

Nauka śpiewu: koszt udziału 70 zł.

 Zapisy telefonicznie 85 715 2300