Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Konkurs. Ciasto regionalne

Regulamin konkursu kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne” jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele

Przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów kulinarnych na wsi.

Integrowanie mieszkańców poprzez wspólne działania.

Zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne gotowanie.

3. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest upieczenie tradycyjnego ciasta regionalnego, uzupełnienie karty zgłoszenia i jej dostarczenie do WDK Łapy Szołajdy

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno ciasto.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łapy oraz ich rodziców.

Ciasto powinno być wykonane według dawnych przepisów kulinarnych.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r. osobiście w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach, lub drogą e-mailową e.lapinska@dklapy.pl

Upieczone ciasto należy dostarczyć w dniu 16 września 2021 r. do godz. 16:30 do Wiejskiego Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

4. Przebieg Konkursu

Organizator konkursu powoła Jury, które wybierze zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 września 2021r. ok. godz. 17:30.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia.

Zarządzenie Nr 40 / 2021 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25.08.2021 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wzór zgłoszenia/deklaracji uczestników zajęć prowadzonych w Domu Kultury.
2. Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego do zajęć prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zgłoszenie uczestnika pełnoletniego do udziału w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Recital Adama Bańkowskiego

Dyrektor Domu Kultury w Łapach zaprasza na recital wokalny Adama Bańkowskiego.

Polska liryka wokalna od Moniuszki po Bairda.

Miejsce: sala koncertowa Domu Kultury w Łapach,
12 września 2021 r. godzina 18:00, wstęp wolny.

Artysta śpiewa basem i barytonem. Urodził się w Wysokiem Mazowieckiem i jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W repertuarze posiada liczne arie oratoryjne, kantatowe i operowe. Oprócz własnej działalności koncertowej współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto prowadzonym przez dr hab. Annę Moniuszko, oraz męskim zespołem śpiewaczym Schola Gregoriana Sancti Casimiri prowadzonym przez Mariusza Perkowskiego” – za mok.wysokiemazowieckie.pl.

Muzykowi towarzyszyć będzie Anna Krzysztofik-Buczyńska na fortepianie. Koncert skupiać się będzie na polskiej liryce wokalnej od Moniuszki po Bairda.

 recital wokalny Adama Bańkowskiego

14. Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy 2021

Zapraszają: Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Wiktoria Wnorowska Dyrektor Domu Kultury w Łapach, Proboszcz Ks. Józef Ogórkis Parafii pw.Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

29 sierpnia 2021 r. plac obok basenów w Płonce Kościelnej

Godzina 12:00

Msza Święta w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

Godzina 14:00

Gala Dożynkowa – przywitanie gości, prezentacja starostów dożynek, wręczenie chleba, przemówienia okolicznościowe

Wspólna degustacja tortu dożynkowego

Występy Zespołów  folklorystycznych: „Płonkowianie”, „Łupinianki”, „Kolej na Łapianki” oraz Chóru „Łapskie Nutki”

Występy młodzieży i dzieci z pracowni Domu Kultury w Łapach

Godzina 15:00

Podsumowanie Konkursów: „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, „Najaktywniejsze Sołectwo Gminy Łapy”, „Najładniejsze Stoisko Promocyjne”,  „Najlepszy Produkt Lokalny 2021”

Godzina 19:00 GWIAZDA WIECZORU
Koncert Zespołu „WEEKEND”

od godz. 20:30 Dyskoteka z zespołem MAKARO

Atrakcje

Stoiska Sołectw z regionalnymi potrawami kulinarnymi

Wystawa płodów rolnych

Obrzędy ludowe w prezentacjach stoisk promocyjnych

Prezentacja kulinarnego dziedzictwa i rękodzieła ludowego

Zagrody z królikami, konikami, kucykami i gęsiami

Zawody sportowe z OKF i Gra terenowa DK

Występ Cheerlederek Mpower Łapy i wspólny taniec Jeruzalem

DARMOWE DMUCHAŃCE, WIOSKA DZIECIĘCA MALOWANIE TWARZY (16-19)

Ścianka do fotografii

Pokaz samochodów Moto Retro

Pokaz sprzętu wojskowego WKU , XVIII Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku i 8 Batalionu Radiotechnicznego

Pokazy ratownicze Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratowniczego i OSP Płonka Kościelna

Miasteczko Ruchu Drogowego WORD

DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE

Mobilny Punkt Szczepień

Dyżur Gminnego Biura Prasowego

Dyżur konsultanta Programu Czyste Powietrze

XIV Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy.

Zajazd Szlachecki 2021

Dom Kultury w Łapach i Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach zapraszają do wspólnej zabawy podczas Narwiańskiego Zajazdu Szlacheckiego.

22 sierpnia 2021 r., Łapy Szołajdy, teren boiska przy WDK, od godziny 15:00.

W programie:

inscenizacja w wykonaniu Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich
zespół Kapela pod wezwaniem
zespół folklorystyczny Kolej na Łapianki
zespół Łapskie Nutki
zespół Świtanak
prezentacje i występy uczestników pracowni muzycznej Domu Kultury w Łapach
konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych
animacje dla dzieci z Paaro
zabawa pod gwiazdami

Dom Kultury w Łapach i Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach zapraszają do wspólnej zabawy podczas Narwiańskiego Zajazdu Szlacheckiego.
22 sierpnia 2021 r., Łapy Sozłajdy, teren boiska przy WDK,

Sztuczki

Dom Kultury w Łapach zaprasza na spektakl Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy pt. Sztuczki.

20 sierpnia 2021, godzina 19:00, sala Domu Kultury.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Wejściówki do odbioru w kasie Domu Kultury w dniu spektaklu od godziny 18:00. Obowiązuje rygor sanitarny.

Dom Kultury w Łapach zaprasza na spektakl Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy pt. Sztuczki.
20 sierpnia 2021, godzina 19:00, sala Domu Kultury.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Wejściówki do odbioru w kasie Domu Kultury w dniu spektaklu od godziny 18:00. Obowiązuje rygor sanitarny.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń, i korytarzy,
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych,
• okresowe mycie okien i drzwi wejściowych,
• utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku ( odśnieżanie, sprzątanie chodnika),
• dbanie o Ład i porządek na stanowisku pracy,
• znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
• praca w godzinach popołudniowych,
• gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele,
• obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury,
• wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

 III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie minimum ; zawodowe;
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• dyspozycyjność – wykonywanie prac może odbywać się w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• dokładność;
• własna inicjatywa w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;
• kultura osobista;
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata,dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Domu Kultury w Łapach lub przesyłać pocztą do dnia 17.08. 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Płonce K. [2]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach
popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej” lub przesyłać pocztą do dnia 17.08. 2021 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel. 858 751 850, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

14. Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy

Burmistrz Łap zaprasza na

14. Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy w dniu 29 sierpnia 2021 r. w Płonce Kościelnej

Organizowana Impreza ma charakter kulturalny, edukacyjny i odgrywa istotną rolę w społeczności lokalnej, jak również stanowi okazję do promocji tradycji, obrzędów i dorobku środowisk ludowych

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

Karta zgłoszenia. Celem Konkursu jest ochrona, prezentacja, popularyzacja oraz promocja walorów dziedzictwa kulturowego Gminy Łapy. Kultywowanie najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy. Promocja dorobku kulturowego Gminy Łapy oraz rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

Nabór instruktora. Uhowo [2]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym , integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie obiektu w czystości,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu

Nabór instruktora. Bokiny [4]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1/2 etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 •  Współpraca ze środowiskiem lokalnym sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i pozostałymi instytucjami,
 • Organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,
 • Organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku  dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,
 • Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań,
 • Znajomość potrzeb środowiska wiejskiego,
 • Układanie planu pracy placówki,
 • Dbanie o powierzenie mienie,
 • Utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu,
 • Ogrzewanie budynku zimną